แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ใช้ประเมินในดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด
“โรงพยาบาล ขอยืนยันว่า "ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ข้อมูลส่วนบุคคลและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน
Clear selection
ท่านเคยติดต่อกับหน่วยงานเรื่องใด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
SQ1. อายุ
SQ2.เพศ
SQ3. ระดับการศึกษา
SQ4. ท่านติดต่อหน่วยงานในฐานะใด
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
ดัชนีความโปร่งใส
E1. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน
E2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูลแก่ท่านอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
E3. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน
E4. หน่วยงานให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน
ดัชนีความพร้อมรับผิด
E5. หน่วยงานกำหนดโครงการหรือการดำเนินงานต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน
E6. หน่วยงานมีการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
E7. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ
E8. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด
E9. ผู้บริหารของหน่วยงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต
E10.ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงาน ที่ท่านจะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
E11.ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเรียกสินบนหรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
E12.ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น
E13.ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารของหน่วยงาน มีการกำหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทาน ของหน่วยงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน
ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
E14.หน่วยงานมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ และทำให้เกิดความสะดวกในการติดต่อหรือขอรับบริการ
E15. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทำการทุจริตต่อหน้าที่
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy