แบบสอบถามศึกษาความคิดเห็นต่อการอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
คำชี้แจง
1. ให้ "คลิก" เลือกระดับความคิดเห็น ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้ 5 คือ มากที่สุด, 4 คือมาก, 3 คือ ปานกลาง, 2 คือ น้อย และ 1 คือ น้อยที่สุด
2. แบบสอบถามฉบับนี้จะไม่กระทบต่อท่านประการใด ข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการประชุมครั้งต่อไป
กลุ่มที่ *
ด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหา
1.วิเคราะห์การกำหนดกลยุทธ์กับโครงการของสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.การกำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.การบริหารจัดการแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.การนำเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.การติดตามและประเมินโครงการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการดำเนินการจัดอบรม
1.การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.การดำเนินการอบรมเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน และเป็นไปตามกำหนดการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ความเหมาะสมของสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.การอำนวยความสะดวก/บริการด้านต่างๆ แก่ผู้เข้ารับการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ความเหมาะสมสถานที่และสภาพแวดล้อมในการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านวิทยากรหลักและวิทยากรพี่เลี้ยง
1.มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.สอดแทรกแนวคิดในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.การใช้เทคนิคหรือวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้น่าสนใจและเข้าใจง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการประชุมมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ตอบคำถามผู้เข้ารับการประชุมได้ชัดเจน ตรงประเด็น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.การแนะนำ ช่วยเหลือและการอำนวยความสะดวกของวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. สิ่งที่ท่านได้รับจากการอบรมครั้งนี้ *
2. ท่านมีความสำคัญอย่างไรกับการมาอบรมครั้งนี้ *
3. ท่านจะนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างไร *
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.1 สิ่งที่ท่านประทับใจในการอบรมครั้งนี้
4.2 สิ่งที่ท่านต้องการอบรมในครั้งต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy