แบบสอบถามความพึงพอใจของครูในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบตรวจทาน (Check List) 5 ระดับโดยแบ่งข้อคำถามเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 8 ข้อ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับผลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 23 ข้อ
2. ขอให้ท่านพิจารณารายละเอียดข้อคำถามข้อคำถามอย่างรอบคอบ แล้วเลือกตอบข้อที่ตรงกับความรู้สึกมากที่สุด
3. วิธีตอบแบบสอบถาม ให้ครูทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของครู ดังนี้
พึงพอใจ หมายถึง ครูมีความรู้สึกพึงพอใจในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Tablet) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ไม่พึงพอใจ หมายถึง ครูมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question