แบบสอบถามความพึงพอใจ อบรม DLIT สพป.ลบ.2

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
  2.ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
  3.การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
  4.การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
  5.การตอบข้อสักถามในการฝึกอบรม
  Please enter one response per row
  1.สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
  2.ความพร้อมของอุปกรณ์ IT
  3.ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
  4.อาหาร มีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงได้
  2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
  3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Captionless Image