แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เพศ *
อายุ *
Required
ระดับการศึกษาสูงสุด *
อาชีพของผู้มารับบริการ *
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ ดีที่สุดเลือก 5 น้อยที่สุดเลือก 1
ความรวดเร็วในการให้บริการ
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
การให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ไม่เสนอให้สิ่งตอบแทน
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
การให้บริการเสมอภาคกันทุกราย ไม่เลือกปฏิบัติ
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ในการประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการประชาชน
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
จุดการให้บริการประชาชนมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรองรับการบริการ น้ำดื่มสะอาด ห้องน้ำสะอาด มุมหนังสือ ฯลฯ
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
ขอเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service