Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Włoszczowa na lata 2018 - 2022
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Wyniki niniejszego badania pomogą w poznaniu problemów społecznych mieszkańców Gminy Włoszczowa i zostaną wykorzystane do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszczowa na lata 2018-2022.
1. Proszę z wymienionych poniżej problemów społecznych zaznaczyć maksymalnie 3 takie, które Pani/Pana zdaniem występują w Gminie Włoszczowa i są wg Pani/Pana najpilniejsze do rozwiązania. *
Required
2. Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny występowania problemu uzależnień na terenie Gminy Włoszczowa? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
3. Jakie działania w Pani/Pana opinii winny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin ? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
4. Jakich problemów w Pani/Pana opinii najczęściej doświadczają osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Włoszczowa? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
5. Jakie działania w Pani/Pana opinii umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu społecznym Gminy Włoszczowa? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
6. Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny bezradności rodziców z terenu Gminy Włoszczowa w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
7. Jakie działania w Pani/Pana opinii poprawiłyby sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo w Gminie Włoszczowa? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
8. Na jakie według Pani/Pana negatywne zjawiska społeczne najbardziej narażone są dzieci i młodzież z terenu Gminy Włoszczowa ? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
9. Jaki jest Pani/Pana zdaniem poziom bezrobocia w naszej gminie? *
Required
10. Jakie kroki w Pani/Pana ocenie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych w Gminie Włoszczowa? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
11. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie na terenie gminy? *
Required
12. Jakie Pani/Pana zdaniem są przyczyny braku poczucia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Włoszczowa? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
13. Co w Pani/Pana opinii wpłynęłoby na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego w Gminie Włoszczowa? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
14. Jakie problemy w Pani/Pana opinii dotykają najczęściej osób starszych z terenu Gminy Włoszczowa ? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
15. Jakie działania w Pani/Pana opinii poprawiłyby sytuację osób starszych na terenie Gminy Włoszczowa? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
16. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu występuje zjawisko przemocy w rodzinie ? *
Required
17. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 16 prosimy o informację, czy przemoc została przez Panią /Pana zgłoszona do odpowiedniego organu jak policja, prokuratura, sąd, Zespół Interdyscyplinarny ?: *
Required
18. Jakie działania w Pani/Pana opinii byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy domowej na terenie Gminy Włoszczowa ? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
19. Jakie działania w Pani/Pana opinii poprawiłyby sytuację rodzin wielodzietnych i niepełnych w lokalnej społeczności? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
20. Czy Pani/Pana zdaniem problem bezdomności dotyka mieszkańców Gminy Włoszczowa ? *
Required
21. Jakie działania w Pani/Pana ocenie byłyby najskuteczniejsze w rozwiązaniu problemu bezdomności? (należy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
22. Co Pani/Pana zdaniem decyduje o tym, że niektórzy ludzie nie potrafią poradzić sobie z problemem ubóstwa, trudną sytuacją materialną? (należy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
23. W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z warunków życia w Gminie? (należy zaznaczyć przy każdym stwierdzeniu poniżej jedną z możliwych odpowiedzi) *
Bardzo niezadowolony/a
Niezadowolony/a
Zadowolony/a
Bardzo zadowolony/a
Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby sportowe, sport i rekreacja)
Dostęp do internetu
Dostęp do informacji na temat wydarzeń w Gminie
Dostęp do kultury i rozrywki
Organizacja imprez cyklicznych na terenie Gminy
Poziom opieki społecznej
Poziom opieki zdrowotnej
Bezpieczeństwo mieszkańców
Warunki mieszkaniowe
Edukacja przedszkolna
Szkolnictwo podstawowe
Szkolnictwo gimnazjalne
Dostępność do handlu i usług
Udział mieszkańców w życiu publicznym
Lokalny rynek pracy – możliwość znalezienia pracy, poziom zarobków
Stan dróg
Komunikacja
Stan środowiska naturalnego
Miejsca rekreacji (place zabaw, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, boiska sportowe)
24. Co Pani/Pana zdaniem jest powodem migracji młodych ludzi z Gminy Włoszczowa? (należy zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
25. Oceń jakie działania przyczynią się do poprawy jakości życia w Gminie Włoszczowa. (w skali od 1 – mało ważne do 10 – bardzo ważne, oceń, na ile ważne są poszczególne zadania) *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w trakcie dni wolnych od nauki
Aktywizacja społeczna ludzi starszych – organizacja Klubów Seniora, Dziennych Domów Pomocy itp.
Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy (monitoring, fotoradary, inne)
Zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych
Organizacja imprez integracyjnych mających na celu aktywizację mieszkańców (np. pikniki rodzinne itp.)
Organizowanie lokalnych programów wspierania mieszkańców (np. grupowe ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, itp.)
Uruchomienie żłobka
Usprawnienie komunikacji miejskiej
Skuteczniejsze egzekwowanie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom, młodzieży, osobom nietrzeźwym
Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów
Usługi w postaci pomocy sąsiedzkiej
Powstanie świetlic wiejskich
Likwidacja barier architektonicznych w instytucjach publicznych
Wspieranie działań artystycznych, kulturalnych
Budowa bloków
Mieszkania chronione, socjalne
Poprawa stanu dróg, budowa ścieżek rowerowych, itp.
METRYCZKA
Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Włoszczowa *
Required
Płeć: *
Required
Wiek: *
Required
Wykształcenie: *
Required
Status zawodowy: *
Required
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms