แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

    แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่

    ตอนที่ 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตอนที่ 3.ระดับความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ตอนที่ 4.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
    This is a required question
    This is a required question