Граждани за природата
Проектът „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ се изпълнява от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ и си поставя за цел да подпомогне и активизира гражданите да участват в процесите на вземане на решения, свързани с опазването на природата, чрез мониторинг на биологичното разнообразие, застъпничество и участие в процедури по оценка въздействието върху околната сред (ОВОС), екологична оценка (ЕО), оценка на съвместимостта (ОС) и мониторинг на инвестиционни проекти, влияещи на природата.

За постигане на тези цели в рамките на проекта ще се проведат серия от обучения сред НПО и граждански групи относно законодателството в областта на околната среда, процедурите по ОВОС, ЕО и ОС, възможностите за активно гражданско участие и споделяне на опит (дейност 1). Ще се представи опита на БДЗП в конкретните теми.

Предвиждат се по 2 еднодневни присъствени обучения в общо 5 града (София, Варна, Пловдив, Бургас и Свищов) и 7 уебинара. Първите присъствени обучения ще се състоят в периода между 29 февруари и 15 март 2020 г., а уебинарите – в периода 25 март – 25 юни 2020 г. Присъствените обучения ще се извършват от обучителен екип на БДЗП на място, ще включват практическа част за прилагане на знанията и ще се излъчват онлайн. Уебинарите ще се провеждат на интервал 2 седмици, като се разглежда подробно по една тема от представените на първата среща, с възможност за дискусии и въпроси по значим местен природозащитен проблем, свързан с текущата тема. Ще бъдат изработени кратки видео материали, както и ръководства в електронен вариант с инструкции за работа със законите и действия по отделните теми.

Наученото по време на обученията ще бъде приложено в практиката в рамките на дейност 2: Участие в процедури по ОВОС, ЕО и ОС, включително следене на решения за проекти в ключови защитени зони от Натура 2000, събиране и използване на научни данни, изготвяне на становища, създаване и поддържане на база данни за процедури и обжалвания с участие на НПО и граждански групи. Участниците в обученията по (дейност 1) ще приложат в практиката новите познания, като активно участват в процеса на вземане на решения в процедури по ОВОС, ЕО и ОС. С помощта на екипа ще се определи в кои процедури да се вземе участие, приоритетно в застрашени защитени зони от Натура 2000, и ще се подпомогне участието, което включва събиране на данни и факти, изготвяне на аргументирани становища, участие в обществени обсъждания, провеждане на застъпнически кампании и разяснения по казуса и при необходимост обжалване и достъп до правосъдие по съответния казус.

За да вземете участие в обученията, моля, попълнете електронния формуляр.
Email address *
Формуляр за кандидатстване за обученията по природозащитно законодателство по проект "Граждани за природата" на БДЗП, подпомогнат от Фонд "Активни граждани"
Ще участвам в обученията, които се провеждат в:
Имам възможност да взема участие в цялото обучение:
Имам интерес и желание да участвам по подходящ начин в дейностите по практическо прилагане на наученото по време на обученията (дейност 2):
Име (трите имена) *
Your answer
Адрес *
Your answer
Електронна поща *
Your answer
Телефон за връзка*
Your answer
Професия (занятие)*
Your answer
Месторабота (само име на фирма/организация и град)*
Your answer
Възраст*
Член ли сте на БДЗП?*:
Член ли сте на друго НПО?* Ако сте, моля, посочете името на НПО, в което членувате в полето "Other":
Член ли сте на местна инициативна група?* Ако сте, моля, посочете името ѝ в полето "Other"
Каква е вашата мотивация и вашите очаквания от участието ви в обучението и дейностите по проекта? (прилага мотиви свободен текст)*
Your answer
Имате ли предишен опит в опазването на природата или доброволчески инициативи?* Ако имате такъв, моля споделете какъв е опитът ви в полето "Other"
Какво означава природата за вас? (50-100 думи)*
Your answer
Смятате ли, че гражданските организации могат да допринесат за опазването на природата и да повлияят на вземането на решения? (50-100 думи)*
Your answer
Какви са екологичните проблеми в района, където живеете? (50-100 думи)*
Your answer
Каква според вас е ролята на природозащитните организации /местните общности/ гражданите в опазването на природата? (50-100 думи)*
Your answer
Какви са вашите интереси и хоби
Your answer
Защита на личните данни - Във връзка с този формуляр, БДЗП ще събира лични данни на лицата, които го попълнят, като личните данни включват име, адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен номер и професионален опит. БДЗП ще обработва такива Лични данни за целите на изпълнение на този проект. Лицето има право по всяко време да упражни своите права съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни (в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните това са: правото на достъп, на коригиране, на искане за изтриване, на ограничаване на обработването и на възражение срещу обработване за целите, както и право на преносимост на данните). Личните данни, свързани с този формуляр ще бъдат съхранявани докогато е необходимо за горепосочените цели, в съответствие с относимите законоустановени срокове, предвидени в националното законодателство и правото на Европейския съюз. Отделни категории Лични данни, за които изрични срокове за съхранение не са предвидени в нормативен акт, могат да бъдат съхранявани до изтичане на приложимите давностни срокове за предявяване на граждански искове от или срещу БДЗП – т.е. поне 5 години след прекратяване на договора, независимо от основанието.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy