แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาคุณธรรม ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม ชั้น1 อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

คำชี้แจง 1. โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง
2. ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ด้านข้อมูลทั่วไป ด้านความพึงพอใจต่อโครงการจัดประชุม และข้อเสนอแนะอื่นๆ

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question