PROFESJONALNA SZKOŁA PŁYWANIA 2022 EDYCJA JESIENNA
3 Października 2022 r. rusza kolejna edycja KURSU w PROFESJONALNEJ SZKOLE PŁYWANIA !!!
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez szkołę Parku Wodnego Jura.
Szkoła propaguje wszelkie rodzaje aktywności ruchowej w wodzie mające korzystny wpływ na zdrowie i psychikę człowieka w różnym przedziale wieku.

Etap jesienny - 10 zajęć koszt 175 zł
Warunkiem udziału w kursie jest wykupienie specjalnego karnetu PROFESJONALNEJ SZKOŁY PŁYWANIA o wartości 175 zł.

REGULAMIN KURSU: https://drive.google.com/file/d/1CEAoONzRVhaoJMeLktT96-d6DmRvpwvr/view?usp=sharing

KOORDYNATOR KURSU
Szymon Such kom. 500198404
INFO KASA PARKU WODNEGO JURA - 32 67 097 90

Sign in to Google to save your progress. Learn more
IMIĘ UCZESTNIKA KURSU *
NAZWISKO UCZESTNIKA KURSU *
WIEK UCZESTNIKA *
TELEFON DO KONTAKTU *
ADRES EMAIL DO KONTAKTU
PREFEROWANY ETAP KURSU *
Required
PREFEROWANA GODZINA ZAJĘĆ *
Required
CZY DZIECKO UCZĘSZCZAŁO NA ZAJĘCIA PROFESJONALNEJ SZKOŁY PŁYWANIA W 2021 ROKU ?
 OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO Jako rodzic/prawny opiekun związku ze zgłoszeniem udziału mojego dziecka w szkole pływania oświadczam, że:1) zapoznałam/łem się z Regulaminem Profesjonalnej Szkoły Pływania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach;2) na podstawie art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach wizerunku mojego dziecka  utrwalonego w formie dokumentacji zdjęciowej lub dokumentacji audio-video w związku z udziałem w w/w szkole pływania zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) w celu realizacji działań promocyjnych: TAK/NIE**zaznaczyć właściwe  Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe  z jego/jej udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów oraz w celach informacyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (m.in. na stronie http://www.parkwodnyjura.pl/ oraz portali:  Facebooka Parku Wodnego Jura, echa łaz, gmina Łazy official) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste.3) Przyjmuję do wiadomości następujące informacje:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:                                                                                                                     1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach ul. Topolowa 1, 42-450 Łazy,                                     e-mail: a.kala@parkwodnyjura.pl.       2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@iod-lazy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1.  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) lub na wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.                             4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność administratora, a także do innych organów administracji upoważnionych do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz do podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz administratora określone usługi, w tym wykonujących na jego rzecz czynności faktyczne i prawne.                                       5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zrealizowania obowiązku archiwizacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.                                          6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych lub do otrzymania ich kopii oraz, z zastrzeżeń przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.     8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału w szkole pływania.   9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. *
Bez tytułu
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.