Αίτηση εγγραφής στον Σύνδεσμο Ασυρμάτων Δικτύων


Προς τον Γενικό Γραμματέα του
Συνδέσμου Ασυρμάτων Δικτύων
Θεσσαλονίκη


Έλαβα γνώση του Καταστατικού το οποίο αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και παρακαλώ για την εγγραφή μου σαν μέλος του σωματείου. Δηλώνω επίσης έχοντας υπόψη μου τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δήλωσης ότι όλα τα στοιχεία στην αίτηση μου είναι αληθή και ακριβή και ότι γνωρίζω και αποδέχομαι την τήρηση και επεξεργασία του αρχείου των προσωπικών μου δεδομένων από το WNA για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του νόμου και του ισχύοντος καταστατικού του.

(πλέον της ηλεκτρονικής αίτησης για να γίνετε μέλος στο σωματείο απαιτείται γραπτή ενυπόγραψη αίτηση)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question