ใบสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์การจัดทำแผนอัตรากำลังคน (ภาคปฏิบัติ)

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หมายเหตุ : ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว รุ่นที่ ๓ โอนเงินภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๑ และรุ่นที่ ๔ โอนเงินภายในวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๑ ค่าลงทะเบียนจะเหลือ ๖,๒๐๐ บาท ถ้าโอนเงินหลังจากวันที่ที่กำหนด ค่าลงทะเบียน ๖,๕๐๐ บาท

  เมื่อมีการโอนเงินเข้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว กรุณาถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐาน เขียนระบุชื่อผู้อบรม ชือโครงการและรุ่นที่ที่จะเข้าฝึกอบรมให้ชัดเจน โดยส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com

  ๑๕. ที่พัก สำหรับผู้อบรมท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดและต้องการที่พัก สามารถโทรศัพท์สำรองที่พักด้วยตนเอง โดยพักที่อาคารสัมมนา ภายใน มสธ. โทร.จองได้ที่เลขหมาย 02 504 8713 จองผ่าน Line ชื่อ “LINEศูนย์สัมมนาฯมสธ”(ผู้อบรมออกค่าใช้จ่ายเอง และมาจ่ายเงินสดด้วยตนเองเมื่อเข้าพัก) (ค่าที่พักประมาณ 600 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 1 และประมาณ 840 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 2 โดยควรสำรองตั้งแต่เนิ่นๆ)