ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ
Your answer
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಿತ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ
Your answer
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಶುಲ್ಕ
Your answer
ಸದರಿ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಯಾವ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
Your answer
ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
Your answer
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಿತ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ
Your answer
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಶುಲ್ಕ
Your answer
ಸದರಿ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಯಾವ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
Your answer
ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
Your answer
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಿತ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ
Your answer
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಶುಲ್ಕ
Your answer
ಸದರಿ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಯಾವ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
Your answer
ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
Your answer
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಿತ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ
Your answer
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಶುಲ್ಕ
Your answer
ಸದರಿ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಯಾವ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
Your answer
ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
Your answer
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಿತ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ
Your answer
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಶುಲ್ಕ
Your answer
ಸದರಿ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಯಾವ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
Your answer
ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy