แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ จำนวน 4 ด้าน และความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยความเสี่ยง 4 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติงาน (Operation)
2.ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge Management)
3.ด้านการเงิน (Financial)
4.ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance)
ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถาม โดย ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ตามระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ให้ตรงกับความเป็นจริงของหน่วยงานท่าน โดยกำหนดความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ คือ
1 = ความเสี่ยงต่ำ
2 = ความเสี่ยงปานกลาง
3 = ความเสี่ยงสูง
ชื่อส่วนราชการ *
Your answer
สังกัด *
Your answer
ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service