แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 งบประมาณปีพ. ศ. 2563
แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้เสียที่มีต่อการบริการจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการ พัฒนาการดำเนินงานโดยแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหาร จัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบประเมินความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา การบริหารจัดการและการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นและขอขอบคุณมาณโอกาสนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลของผู้ตอบแบบบระเมิน
1 เพศ *
ตำแหน่ง *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy