แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนจังหวัดพิษณุโลก
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนจังหวัดพิษณุโลกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเยาวชนของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ มีทักษะ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่เยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นพลเมืองดี มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เยาวชนมีคุณภาพชีวิตสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เกิดความตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถแก้ไขปัญหาเอาตัวรอดจากภัยสังคมต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ สร้างสัมพันธภาพที่ดีและอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปและเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพในครั้งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำเนินโครงการวันเสาร์ อาทิตย์ที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30-16.00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 223 คน ณ หอประชุมชินสีห์ อาคารชินสีห์ ชั้น 3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
3. ขอให้ท่านคลิกเลือกประเมินตามระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการตามความคิดเห็นของท่านและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป โดยแบบประเมินความพึงพอใจ มีทั้งสิ้น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
*
5
4
3
2
1
1. กิจกรรมสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. การประชาสัมพันธ์และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
3. กิจกรรมต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับนักเรียน
4. เนื้อหา สาระ เอกสารมีความเหมาะสมและเพียงพอ
5. สถานที่ในการดำเนินงานตามโครงการเหมาะสม
6. จำนวนวันและเวลาในการดำเนินงานมีความเหมาะสม
7. วิทยากร บรรยายและถ่ายทอดความรู้ได้น่าสนใจ
8. อาหารว่าง น้ำดื่ม อาหารกลางวันมีความเหมาะสมและเพียงพอ
9. ระบบดูแล และควบคุมพฤติกรรมนักเรียนมีความเหมาะสม
10 ประโยชน์และความคุ้มค่าในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานโครงการครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือประเมินกิจกรรมฯในครั้งนี้
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลโครงการฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service