แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)

แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน ในปีการศึกษา 2557 เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  1. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ / สอบถามปัญหาต่างๆ
  2. ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนการให้บริการและระบบปฏิบัติงาน
  Please enter one response per row
  1. ความกระตือรือร้นและความเต็มใจในการให้บริการ
  2. การให้ข้อมูลและตอบคำถามบริการและระบบปฏิบัติงาน
  3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการและการตอบข้อสงสัยของผู้ใช้บริการ
  4. ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้วเสร็จตามกำหน
  5. ความสามารถและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาตามงานที่รับผิดชอบ
  6. การให้บริการโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม
  Please enter one response per row
  1. ความพร้อมของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการให้บริการ
  2. ความเพียงพอของจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  Please enter one response per row
  1. ความรวดเร็วในการให้บริการ
  2. การให้บริการโดยรวมของหน่วยงาน
  Please enter one response per row
  1. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ / สอบถามปัญหาต่างๆ
  2. ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนการให้บริการและระบบปฏิบัติงาน
  Please enter one response per row
  1. ความกระตือรือร้นและความเต็มใจในการให้บริการ
  2. การให้ข้อมูลและตอบคำถาม
  3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการและการตอบข้อสงสัยของผู้ใช้บริการ
  4. ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้วเสร็จตามกำหนด
  5. ความสามารถและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาตามงานที่รับผิดชอบ
  6. การให้บริการโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม
  Please enter one response per row
  1. ความพร้อมของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการให้บริการ
  2. ความเพียงพอของจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  Please enter one response per row
  1. ความรวดเร็วในการให้บริการ
  2. การให้บริการโดยรวมของหน่วยงาน
  Please enter one response per row
  1. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ / สอบถามปัญหาต่างๆ
  2. ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนการให้บริการและระบบปฏิบัติงาน
  Please enter one response per row
  1. ความกระตือรือร้นและความเต็มใจในการให้บริการ
  2. การให้ข้อมูลและตอบคำถาม
  3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการและการตอบข้อสงสัยของผู้ใช้บริการ
  4. ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้วเสร็จตามกำหนด
  5. ความสามารถและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาตามงานที่รับผิดชอบ
  6. การให้บริการโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม
  Please enter one response per row
  1. ความพร้อมของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการให้บริการ
  2. ความเพียงพอของจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  Please enter one response per row
  1. ความรวดเร็วในการให้บริการ
  2. การให้บริการโดยรวมของหน่วยงาน
  Please enter one response per row