HOW TO PREPARE YOURSELF FOR TODAY’S MARKET: a portfolio preparation & critique session /ԻՆՉՊԵՍ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՔԵԶ ՆԵՐԿԱՅԻՍ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ․ պորտֆոլիոյի կազմություն և քննադատական քննարկում
A project by IN SITU & Goethe Institute for the Armenia Art Fair, Art Week

«Գյոթե ինստիտուտի» և IN SITU-ի հետ համատեղ նախագիծ Armenia Art Fair-ի արվեստի տոնավաճառի համար

Email address *
ABOUT THE EVENT / ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
On May 31 IN SITU, an art agency centered around developing artists’ careers and the latest development from HAYP Pop Up Gallery, invites artists for a full day of expert council, feedback and discussion on how to position yourself within the art market. Artists will learn about how to build your portfolio in a tutorial by Irina Popiashvili, founder of Tbilisi’s Kunsthalle and Dean at the Visual Art, Architecture and Design School (VAADS) at the Free University of Tbilisi. The Portfolio Building presentation will be followed by a spit-fire round of one-on-one Portfolio Critiques by both Irina, and internationally renowned conceptual artist and professor at Munich’s Art Academy as well mentor of the BPA // Berlin program for artists, Olaf Nicolai. Following the Portfolio Critique session, there will be a panel discussion moderated by Anna Gargarian, Founder & Director at HAYP/IN SITU, in conversation with Olaf Nicolai and Irina Popiashvili. The panel will address the current state of the Market, its changing players, and the challenges and strategies for contextualizing new localities within the global market.


*The Portfolio Tutorial presentation & Panel Discussion are open to the public. The Portfolio Critique session is by registration only, limited spaces available


Արվեստագետների կարիերան զարգացնող և ՀԱՅՓ Փոփ-ափ պատկերասրահի վերջին զարգացումները տարածող արվեստի գործակալություն IN SITU-ն մայիսի 31-ին հրավիրում է ձեզ մասնակցելու այս միջոցառմանը, որտեղ դուք կստանաք մասնագետների խորհրդատվությունն արվեստի շուկայում ձեզ ներկայացնելու հարցում։ Իրինա Պոպիաշվիլին կսովորեցնի արվեստագետներին ինչպես կազմել պորտֆոլիո։ Նա Թբիլիսիի Kunsthalle-ի հիմնադիրն է և Թբիլիսիի ազատ համալսարանի վիզուալ արվեստի, ճարտարապետության և դիզայնի բաժնի դեկանը։ Պորտֆոլիո կազմելու պրեզենտացիային կհաջորդի անհատական հանդիպումները Իրինա Պոպիաշվիլիի, և միջազգային ճանաչում վայելող կոնցեպտուալ արվեստագետ, Մյունխենի արվեստի ակադեմիայի դասախոս, արվեստագետների համար նախատեսված Բեռլինի ծրագրի մենթոր Օլաֆ Նիկոլայի հետ։ Պորտֆոլիոների քննադատմանը կհաջորդի մասնագիտական քննարկում Օլաֆ Նիկոլայի և Իրինա Պոպիաշվիլիի հետ, որը կվարի ՀԱՅՓ Փոփ-ափ պատկերասրահի և IN SITU-ի հիմնադիր, նախագահ Աննա Գարգարյանը։ Քննարկմանը կուսումնասիրվի շուկայի ներկայիս իրավիճակը, դրա փոփոխվող գործոնները, ինչպես նաև գլոբալ շուկայի ներսում նոր տեղերը համատեքստի մեջ դնելու մարտահրավերներն ու ռազմավարությունները։

* Պորտֆոլիոյի խորհրդատվությունը, մասնագիտական քննարկումը հանրության համար բաց են։ Պորտֆոլիոների քննադատման միջոցառմանը ներկա գտվելու համար լրացնել դիմումը․ տեղերը սահմանափակ են։

CALL TO ARTISTS! /ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏՆԵՐԻՆ
Don’t miss out on this unique opportunity to have your portfolio reviewed and critiqued by two of the most respected creative minds in the current Art scene, while also gaining insight on the current demands and state of the Art Market. Time and space are limited. A maximum of 20 applicants will be selected.

Applicants will be selected based on the following criteria:
● Priority will be given to those who apply early
● Preparedness of the application (Have you followed our instructions? Have you put time into preparing your submission packet?)
● Relevance of the portfolio (please only submit contemporary art portfolios, we are not providing feedback on architecture/design portfolios)
● Quality of the artworks


Բաց մի թողեք ձեր պորտֆոլիոյի վերաբերյալ խորհրդատվություն և քննադատություն ստանալու այս հիանալի հնարավորությունը ներկայիս արվեստի բնագավառի երկու արժանավոր գործիչների կողմից։ Նաև հնարավորություն կընձեռնվի բացահայտել արվեստի շուկայի ընթացիկ պահանջներն ու իրավիճակը։ Խորհրդատվության տեղերն ու ժամանակը սահմանափակ են։ Կընտրվի մինչև 20 մասնակից։
Առաջնությունը կտրվի նրանց, ովքեր
• ավելի վաղ են դիմել
• ցուցաբերել են պատրաստվածություն դիմումը ներկայացնելիս (հետևե՞լ եք մեր հրահանգներին, ներդրե՞լ եք ձեր ժամանակը դիմելիս)
• համապատասխան պորտֆոլիո են ներկայացրել (խնդրում ենք միայն ժամանակակից արվեստին առնչվող պորտֆոլիո ներկայացնել․ մենք չենք տրամադրում խորհրդատվություն ճարտարապետության կամ դիզայնին առնչվող աշխատանքների վերաբերյալ)
• որակապես բարձր աշխատանքներ են ներկայացրել

WHEN / Ժամը
May 31, from 14:00 to 17:00

մայիսի 31, 14:00 – 17:00

WHERE / Վայրը
5 Saryan Street

Սարյան 5

ABOUT YOU / ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ
Name Surname / Անուն, ազգանուն *
Email *
Phone Number / Հեռախոսահամար *
WHAT TO SEND / ԻՆՉ ՆՅՈՒԹԵՐ ՈՒՂԱՐԿԵԼ
Website showcasing your work / Ձեր աշխատանքները ներկայացնող կայք
Artist Statement (preferably in English) / Ձեր ուղղորդող նամակը (նախընտրելի լեզուն անգլերենն է)
Artist Portfolio / Պորտֆոլիոն ներառյալ՝
it should include: ● no less than 5, and up to 25 images of your best works and projects ● high resolution images, details of those images if you have them, and concept sketches (if applicable). Make sure to pick good, professional looking photos! ● captions for each work: title (if applicable), year(s) produced, material(s), dimensions, brief description (if necessary) ● Ձեր լավագույն աշխատանքներից, նախագծերից 5-ից ոչ պակաս, 25-ից ոչ ավել նկար։ ● Բարձրորակ նկարներ, նկարների դետալներ և գաղափարի նկարագիր, եթե առկա են։ Ընտրել միայն լավ, պրոֆեսիոնալ նկարներ։ ● Յուրաքանչյուր նկարի համար գրել վերնագիր, եթե առկա է, ինչպես նաև նշել տարեթիվը, օգտագործված նյութերը, չափսերը և ըստ անհրաժեշտության՝ համառոտ բնութագիր։ *
Note: Please upload images up to 3MB maximum Խնդրում ենք 3մբ-ից ավելի մեծ նկար չուղարկել։
Required
Artist CV / Արվեստագետի CV-ն
Confirm your commitment to the workshop schedule / Հաստատեք ձեր մասնակցությունը *
Required
*Required field / *Պարտադիր լրացնել

Please note that although the other items listed above are not required in order to submit your application, they are preferred. The more of these items you can bring with you to the review session, the more productive your meeting will be! This is to help you.
Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ նշվածները պարտադիր չեն ձեր դիմումը ներկայացնելիս, բայց ցանկալի են։ Նշվածները ներկայացնելու դեպքում խորհրդատվությունը, որը կստանաք հանդիպման ժամանակ ավելի նպատակային կլինի։ Այն ձեզ օգնելու համար է։
SEND BY / ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ`
May 28, 2019 at 17:00 (Armenia time)

Hurry up and don’t lose this chance! The number of participants is limited in order to assure that everyone receives proper time for review with our experts. We will not accept applications after the precise deadline above.

Մայիսի 28, 2019 մինչև 17:00

Շտապեք և բաց մի թողեք այս հնարավորությունը։ Մասնակիցների թիվը սահմանափակ է, քանի որ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա բավարար ժամանակ մասնագետների հետ աշխատելու համար։ Վերոնշյալ վերջնաժամկետից հետո դիմումներ չեն ընդունվի։

ACCEPTANCE PROCESS / ԴԻՄՈՒՄԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
We will notify you upon application submission to confirm receipt of materials. We will inform you of our selection list by May 29.

If you are selected to participate in the Portfolio Review Session, please make sure to bring a copy of your portfolio either in hard copy, or bring a laptop/tablet with you on the event day for us to review a digital copy in person. You may also bring in a selection of original artworks, but please bring unframed works preferably under 100cm x 100cm in size. Digital images for large works are enough. If you are presenting digital and/or video/audio works, please also bring headphones along with your device to not disturb the other reviewers.

Thank you for your interest in this event, and don’t hesitate to contact us if you have any questions!

Դիմումն ուղարկելուց հետո դուք կստանաք հետադարձ նամակ ձեր դիմումը ստանալու հաստատման մասին։ Ընտրության վերաբերյալ պատասխան կստանաք մայիսի 29-ը ներառյալ։
Եթե դուք ընտրվեք մասնակցելու պորտֆոլիոյի խորհրդատվության դասընթացին, ապա չմոռանաք Ձեզ հետ բերել պորտֆոլիոյի պատճեն կամ համակարգիչ, թաբլեթ այն թվային դիտելու համար։ Կարող եք նաև ներկայացնել օրիգինալ գործերի հավաքածուն, բայց խնդրում ենք առանց շրջանակի աշխատանքներ ներկայացնելիս չգերազանցել 100սմx100սմ չափսը։ Մեծ նկարների համար թվային տարբերակը բավարար է։ Եթե ներկայացնելու եք թվային վիդեո կամ աուդիո տարբերակի աշխատանքներ մնացած դիտողներին չխանգարելու համար ձեզ հետ ունեցեք ականջակալներ։
Շնորահակալ ենք հետաքրքրվածության համար և հարցերի դեպքում անպայման դիմեք մեզ։

CONTACT / ԿԱՊ
Questions & Info: info.hayp@gmail.com
Subject: Portfolio Review Event

Հարցերի դեպքում գրել info.hayp@gmail.com հասցեին։
Էլ․ նամակի վերնագրում նշել «Պորտֆոլիոյի քննարկման միջոցառում»։

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service