นิเทศออนไลน์ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ปีการศึกษา2558
ชื่อครูผู้สอน
สอนประจำชั้น / วิชา
ชื่อผู้นิเทศ
สถานะผู้นิเทศ
เลือกสถานะของผู้นิเทศ
Clear selection
รหัส
พิมพ์รหัสของผู้นิเทศ (ที่ได้รับจากผู้บริหาร)
1.ด้านครู
1. การเตรียมการสอน แผนการสอนเป็นปัจจุบัน
Clear selection
2. เอกสารธุรการในชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน
Clear selection
3. มีวิจัยในชั้นเรียน
Clear selection
4. การตรวจงานนักเรียนและการให้งาน
Clear selection
5. สอนเต็มความสามารถ เต็มหลักสูตร เต็มเวลา
Clear selection
6. การแต่งกาย การใช้คำพูด กริยามารยาทเป็นแบบอย่างที่ดี
Clear selection
7. การควบคุมระเบียบวินัยของนักเรียน
Clear selection
8. วิธีการสอนหลากหลาย / เหมาะสม
Clear selection
9. การสอนซ่อมเสริม การส่งเสริมนักเรียน
Clear selection
10. การใช้สื่อ และ ICT
Clear selection
2.ด้านนักเรียน
1. การอ่าน การเขียน
Clear selection
2. มีระเบียบวินัย กริยามารยาทเรียบร้อย
Clear selection
3. แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน
Clear selection
4. การตั้งใจเรียน / การปฏิบัติกิจกรรม
Clear selection
5. กล้าแสดงออก / การนำเสนอ / แนะนำตนเอง
Clear selection
3. ด้านห้องเรียน
1. ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ
Clear selection
2. การจัดมุม / ป้ายนิเทศ / ป้ายสมาชิกห้องเรียน
Clear selection
3. มีสัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
Clear selection
4. ห้องเรียนมีความปลอดภัย สวยงาม น่าอยู่น่าเรียน
Clear selection
5. มีป้ายแสดงชั้น ชื่อครูประจำชั้น ป้ายสถิตินักเรียน
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy