แบบประเมินความพึงพอใจการจัดอบรมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรที่ท่านเข้าร่วมอบรม *
ความพึงพอใจต่อการอบรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการมีความเหมาะสม
ช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมมีความสะดวก และเหมาะสม
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
คู่มือประกอบการอบรมมีความเหมาะสม
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
Your answer
หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse