Hevostallikartoitus 2019
Tämä kysely on suunnattu kaikille Kirkkonummen kunnan alueella sijaitseville hevostiloille ja hevosenpitäjille. Hevostallikartoituksen tarkoituksena on saattaa ajan tasalle tiedot kunnan alueella sijaitsevien tallien ympäristöasioista ja hevosmääristä. Lisäksi vastausten pohjalta laaditaan hevostalliohje, joka jaetaan Kirkkonummen kunnan alueen tilanomistajille / hevosenpitäjille.

Pyydämme Teitä tilan omistajana / hevosenpitäjänä täyttämään huolellisesti tämän kyselylomakkeen. Jos ette enää pidä kunnan alueella hevosia, pyydämme ilmoittamaan myös siitä meille täyttämällä lomakkeen kohdat 1 ja 2 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen henna.snare@kirkkonummi.fi. Näin voimme päivittää tiedot hevosmääristä.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 5-10 minuuttia

Denna förfrågan är riktad till alla häststall och hästhållare i Kyrkslätts kommun. Avsikten med kartläggningen av häststall är att uppdatera uppgifterna om miljöfrågor som gäller stallen och antalet hästar i stallen i kommunen. Dessutom gör vi utgående från svaren upp en häststallsanvisning som delas ut till lägenhetsägare / hästhållare i Kyrkslätts kommun.

Vi ber er som lägenhetsägare / hästhållare att omsorgsfullt fylla i denna frågeblankett. Om ni inte längre har hästar på kommunens område ber vi er meddela också detta genom att fylla i punkterna 1 och 2 på den bifogade blanketten eller skicka e-post till adressen henna.snare@kirkkonummi.fi. Så kan vi uppdatera uppgifterna om antalet hästar.

Det tar ca 5–10 minuter att svara på förfrågan.
1. YLEISET TIEDOT / ALLMÄNNA UPPGIFTER
Tallin omistajan / toiminnan harjoittajan nimi: / Stallets ägare / Verksamhetsidkare:
Your answer
Osoite: / Address:
Your answer
Sähköpostiosoite: / E-post:
Your answer
Puhelinnumero: / Telefonnummer:
Your answer
Tallin osoite: / Stallets adress:
Your answer
Tilan nimi ja RN:o: / Lägenhetens namn och Rnr:
Your answer
Tilan pinta-ala (ha): / Lägenhetens area (ha):
Your answer
Sijaitseeko talli pohjavesialueella? / Ligger stallet på grundvattenområde?
Millaista toimintaa tallilla harjoitetaan? / Hurdan verksamhet drivs i detta stall?
Millainen tallityyppi teillä on? / Hurdan typ av stall har ni?
2. HEVOS- JA ELÄINTIEDOT / UPPGIFTER OM HÄSTAR OCH DJUR
Montako hevosta (>150 cm) tallillanne tällä hetkellä on? / Antal hästar (>150 cm) för tillfället?
Your answer
Montako hevosta tallillanne maksimissaan on? / Antal hästarsom mest?
Your answer
Montako ponia (120-150 cm) tallillanne tällä hetkellä on? /Antal ponnyer (120–150 cm) för tillfället?
Your answer
Montako ponia tallillanne maksimissaan on?/ Antal ponnyer som mest?
Your answer
Montako pienponia (<120 cm) tallillanne tällä hetkellä on? / Antal småponnyer (<120 cm) för tillfället?
Your answer
Montako pienponia tallillanne maksimissaan on? /Antal småponnyer som mest?
Your answer
Onko teillä aikomus lisätä/vähentää hevosten, ponien tai pienponien määrää? / Har ni för avsikt att öka/minska antalet hästar, ponnyer eller småponnyer?
Jos teillä on aikomus lisätä / vähentää hevosten, ponien tai pienponien määrää, mikä on lisättävien / vähennettävien eläinten määrä? /Om ni har för avsikt att öka/minska antalet hästar, ponnyer eller småponnyer, hur mycket ska antalet djur ökas/minskas?
Your answer
Mitä muita eläimiä tallillanne mahdollisesti on? Merkitse laji ja lukumäärä / Vilka andra djur har ni eventuellt i ert stall? Ange art och antal.
Your answer
3. HEVOSTEN ULKOILUALUEET JA LIIKUTTAMISPAIKAT / HÄSTARNAS RASTHAGAR OCH MOTIONERINGSPLATSER
Tarhojen pintarakenne: / Hagarnas ytstruktur:
Kerätäänkö tarhoista lanta? / Samlas gödseln från hagarna?
Menevätkö tarhoista kerätyt lannat muiden lantojen kanssa samaan lantavarastoon? / Förs gödseln från hagarna till samma gödsellager som annan gödsel?
Onko tarhojen etäisyys...? / Är avståndet från hagarna...?
Kyllä / Ja
Ei / Nej
...valtaojaan tai noroon vähintään 25m? / ...till huvuddike eller liten bäck minst 25 m?
...vesistöön vähintään 100m? / ...till vattendrag minst 100 m?
...talousvesikaivoon tai lähteeseen vähintään 50m? / ...till brunn för hushållsvatten eller källa minst 50 m?
Mitä muita harjoittelualueita tallillanne on? / Vilka andra träningsområden finns det vid ert stall?
Maneesien lukumäärä: / Antalet maneger:
Your answer
Maneesien pohjan materiaali: / Manegernas bottenmaterial:
Your answer
Kenttien lukumäärä: / Antal ridplaner:
Your answer
Kenttien pohjan materiaali: / Ridplanernas bottenmaterial:
Your answer
Onko kenttien etäisyys...? / Är avståndet från ridplanerna...?
Kyllä / Ja
Ei / Nej
...valtaojaan tai noroon vähintään 12,5m? / ...till huvuddike eller liten bäck minst 12,5 m?
...vesistöön vähintään 50m? / ...till vattendrag minst 50 m?
...talousvesikaivoon tai lähteeseen vähintään 25m? / ...till brunn för hushållsvatten eller källa minst 25 m?
Mikä on laidunnusjakson kesto kuukausina? / Hur många månader är betesperioden?
Your answer
Mikä on laidunnusaika? / Vilken är betesperioden?
4. LANNAN VARASTOINTI JA HYÖDYNNYS / LAGRING OCH UTNYTTJANDE AV GÖDSEL
Miten varastoitte lantaa? / Hur lagrar ni gödsel?
Jos vastasitte edelliseen siirtolava ulkona, peitetäänkö siirtolava sateella? / Om ni svarade växelflak utomhus på förra frågan, täcks växelflaket vid regn?
Lantalan / lantavaraston tilavuus (m3): / Gödselstadens eller gödsellagrets volym (m3):
Your answer
Onko lantalan / lantavaraston edessä kovapohjainen alusta / kuormauslaatta? / Finns det ett underlag / en lastplatta med hård botten framför gödsellagret?
Onko lantalan etäisyys...? / Är avståndet från gödselstaden...?
Kyllä / Ja
Ei / Nej
...valtaojaan tai noroon vähintään 25m? / ...minst 25 m till ett huvuddike eller en liten bäck?
...vesistöön vähintään 50m? / ...till vattendrag minst 50m?
Varastosta lanta... / Från lagret...
Jos lanta levitetään varastosta omille pelloille, mikä on peltojen pinta-ala (ha)? / Om gödseln sprids från lagret på egna åkrar, hur stor är åkrarnas area (ha)?
Your answer
Jos lantaa luovutetaan muualle, se luovutetaan... / Om gödseln överlåts annanstans, överlåts den till...
Onko lannan luovutuksesta tehty kirjallinen sopimus? / Har det ingåtts ett skriftligt avtal om överlåtelse av gödsel?
Lannan luovutuksesta tehdyn sopimuksen kesto: / Tiden då avtalet om överlåtelse av gödsel gäller:
Your answer
Lannan vastaanottaja (nimi): / Gödselmottagare (namn):
Your answer
5. JÄTEVEDET / AVLOPPSVATTEN
Mitä jätevesiä tallillanne syntyy? / Hurdana avloppsvatten uppstår det i ert stall?
Mihin jätevedet johdetaan? / Vart leds avloppsvattnet?
Jos edelliseen vastattu oma puhdistusjärjestelmä, mikä? / Om du svarade eget rengöringssystem, hurdant?
Your answer
6. KOMMENTIT / KOMMENTARER
Missä asioissa toivoisitte kunnalta neuvoja / mitä asioita talliohjeeseen tulisi sisällyttää? / I hurdana ärenden som gäller stallverksamhet eller hästhållning skulle ni önska råd av kommunen? / Hurdana ärenden borde ingå i stallanvisningen?
Your answer
Haluatteko ympäristönsuojeluyksikön talliprojektin neuvontakäynnin vielä vuoden 2019 aikana? / Vill ni ha att miljövårdens stallrådgivare besöker er under åren 2019?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service