แบบฟอร์มขอเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email *
ข้าพเจ้า *
ระบุคำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวนิสิต
หมายเลขโทรศัพท์ *
นิสิตระดับปริญญาตรี *
มหาวิทยาลัยที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน *
โปรดระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
ประเทศ *
โปรดระบุประเทศที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน
ภาคเรียนที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน *
ปีการศึกษาที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน *
วันที่เดินทางไป *
โปรดระบุวันที่ที่เดินทางไปศึกษาแรกเปลี่ยน หากทราบแต่เดือนให้ระบุวันที่ 1 ของเดือน เช่น เดินทางไปเดือนสิงหาคม 2564 ให้ระบุ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้น
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่เดินทางกลับ *
โปรดระบุวันที่ที่เดินทางกลับถึงไทย หากทราบแต่เดือนให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน เช่น เดินทางกลับเดือนสิงหาคม 2564 ให้ระบุ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้น
MM
/
DD
/
YYYY
จำนวนรายวิชาที่ขอเทียบโอน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse