ประเมินการอบรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 13-14 สิงหาคม 2558

  This is a required question
  ท่านทราบระเบียบการใช้พื้นที่และเครื่องมือของภาควิชา
  ท่านทราบวิธีการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง
  ท่านทราบข้อควรระวัง และวิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือ
  ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ
  วิทยากรที่ให้การอบรมมีความเป็นมิตรและอัธยาศัยดี
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question