คอมพิวเตอร์ ม.2
ชื่อ สกุล
1. นักเรียนควรทำอะไรเป็นอันดับแรกเมื่อประสบกับปัญหา *
1 point
2. ถ้าเพื่อนของนักเรียนอยากได้หุ่นยนต์ ควรแนะนำเพื่อนอย่างไร จึงจะถือว่าเป็นแนวทางแก้ปัญหา ที่เหมาะสม *
1 point
3.ถ้านักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนตื่นสาย ควรมีทางเลือกในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ยกเว้นข้อใด *
1 point
4. ถ้านักเรียนลืมเอาหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป.6 มาโรงเรียน ควรแก้ปัญหานี้อย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด *
1 point
5. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลหลักในการตรวจสอบและปรับปรุง ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการแก้ปัญหา *
1 point
6.ข้อมูลเรื่องใดที่นักเรียนควรให้ความสำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋านักเรียน *
1 point
7.ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ *
1 point
8.ใครต่อไปนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการเบื้องต้นของกระบวนการแก้ปัญหา *
1 point
9. ถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านตัวช่วยค้นหา ควรใช้เครื่องมือใด *
1 point
10.แหล่งข้อมูลใดที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด *
1 point
11.เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไร *
1 point
12.ถ้าต้องการเปิดอินเทอร์เน็ต ควรกดปุ่มใด *
1 point
13.ในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ถ้าต้องการย้อนกลับไปดูข้อมูลที่เพิ่งสืบค้นไป ควรกดปุ่มใด *
1 point
14.“คลิก My Computer แล้วดับเบิลคลิกที่ My Disc จากนั้นเลือกไฟล์หรือโฟล์เดอร์ที่ต้องการ” เป็นการค้นหาข้อมูลจากแหล่งใด *
1 point
15.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต *
1 point
16.ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลบางส่วนของเว็บเพจไว้ใช้งาน ต้องใช้คำสั่งใดในการคัดลอก *
1 point
17.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล (แฟลชไดรฟ์) *
1 point
18.อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ *
1 point
19.ใครต่อไปนี้เก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด *
1 point
20.ข้อใดคือเหตุผลสำคัญในการจัดเก็บข้อมูล *
1 point
21.ถ้าใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลไม่เหมาะสม จะเกิดผลเสียหลายอย่าง ยกเว้นข้อใด *
1 point
22.มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกแบนกลม *
1 point
23.มีลักษณะบางกลม บรรจุอยู่ในแผ่นพลาสติกรูปสี่เหลี่ยม *
1 point
24.สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้สะดวก *
1 point
25.ถ้านักเรียนต้องการนำเสนองาน นักเรียนควรเลือกใช้งานโปรแกรมใด *
1 point
26.ปริมาณการส่งข้าวออกจำหน่ายต่างประเทศแต่ละปีที่ไปขอคัดลอกจากกระทรวงพานิชย์ *
1 point
27.ส่วนสูงของเพื่อนที่ไปถามจากเพื่อนแต่ละคน *
1 point
28.การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ *
1 point
29.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
1 point
Clear selection
30.ข้อใดเป็นข้อมูลปฐมภูมิ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy