แบบสอบถามการติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (๒๕๕๙)

แบบสอบถามการติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้และความต้องการการจัดฝึกอบรมด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำชี้แจง
ด้วยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดแนวทาง การเผยแพร่ทักษะและความรู้ด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาและด้านสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับหน่วยงานภายนอก ดังนั้น เพื่อติดตามการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปบัติงานจริงของผู้ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์นวัตกรรมฯ รวมถึงศึกษาความต้องการการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ศูนย์นวัตกรรมฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดตอบแบบสอบถามฉบับนี้ โดยจะนำข้อมูลมาใช้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ ตอน ได้แก่
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ ๒ การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๓ ความต้องการการฝึกอบรม
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

  ข้อมูลร่วมกิจกรรมรับรางวัล

  โปรดกรอกข้อมูลเพื่อร่วมรับรางวัล (จับสลาก) กับทางศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถติดตามประกาศผลรางวัลได้ที่ http://ceit.sut.ac.th/
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

  โปรดเลือกตอบข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ ๒ การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

  โปรดเลือกตอบข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  ท่านสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน
  ท่านสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปแก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้น
  ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรม ช่วยเหลือ แนะนำผู้ร่วมงานเมื่อประสบปัญหาในการในการปฏิบัติงาน
  ท่านนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ต่อเพื่อนร่วมงาน
  ท่านได้นำความรู้จากการฝึกอบรมสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ตอนที่ ๓ ความต้องการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้

  This is a required question

  ท่านต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแต่ละด้านในระดับใด

  การผลิตสื่อแอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม Adobe Flash
  การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ด้วย Camtasia Studio
  การสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Captivate
  การตกแต่งภาพขั้นสูงด้วย Adobe PhotoShop
  การผลิตงานกราฟิกด้วย Adobe Illustrator
  การตัดต่อวีดีทัศน์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Premiere
  การทำภาพเทคนิคด้วย Adobe After Effects
  การสร้างภาพกราฟิกสามมิติด้วยโปรแกรม 3ds Max
  การใช้งาน LMS Moodle
  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla
  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress
  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Drupal
  การออกแบบสื่อรูปแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Rhinoceros เพื่อการศึกษา
  การออกแบบสื่อการศึกษารูปแบบเกมส์สามมิติด้วยโปรแกรม Unity
  การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบงานโลหะแผ่นพับ
  Please enter one response per row
  การจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning
  สื่อใหม่กับนวัตกรรมการเรียนรู้
  การออกแบบสื่อการสอนยุคดิจิทัล
  สังคมเครือข่ายออนไลน์ (Social Networking)
  เทคนิคการใช้ Facebook เพื่อการเรียนการสอน
  เทคนิคการใช้ Google Application เพื่อการเรียนการสอน
  การสร้างสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
  Please enter one response per row
  เทคนิคการใช้งาน Tablet PCs และ Smartphone เพื่อการเรียนการสอน
  เทคนิคการใช้งาน Android OS
  เทคนิคการใช้งาน iPhone Mobile App Mastery และการใช้งาน iPad
  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Mobile Content
  การพัฒนา Mobile Application
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

  (โปรดระบุ)
  This is a required question