Prihláška do Aikido Dojo Trnava
"čestný člen"
Email address *
Aikido Dojo Trnava | Plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava
Priezvisko *
Your answer
Meno *
Your answer
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
E-mail *
Your answer
Mobil *
Your answer
Adresa trvalého bydliska
Ulica *
Your answer
Mesto *
Your answer
PSČ *
Your answer
Krajina *
Your answer
Anketa
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?
Potvrdenie
1. *
Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplnenej prihlášky čestný člen ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem AIKIDO DOJO TRNAVA ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých mnou poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizovania tréningov, seminárov, archivácie dosiahnutých športových výsledkov, priradenia platby k prihláške počas trvania členstva dotknutej osoby v AIKIDO DOJO TRNAVA. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu AikidoDojoTrnava@gmail.com b) telefonicky +421 903 951 568. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.
Required
2. *
Odoslaním prihlášky vyjadrujem súhlas/ nesúhlas s elektronickou komunikáciou a so zasielaním informačných e-mailov na mnou uvedenú e-mailovú adresu.
3. *
Prehlasujem, že cvičím na vlastnú zodpovednosť a v prípade úrazu alebo smrti si nebudem uplatňovať žiadnu finančnú ani nefinančnú kompenzáciu od Aikido Dojo Trnava (ďalej len ADT).
Required
4. *
Prehlasujem, že do ADT sa prihlasujem dobrovoľne, poznám stanovy ADT a súhlasím s nimi. http://www.adt.aikidosaa.sk/Aikido_Dojo_Trnava/NA_STIAHNUTIE.html
Required
5. *
Poznám svoj zdravotný stav. O zmenách zdravotného stavu budem okamžite informovať svojho učiteľa.
Required
6. *
Prehlasujem, že poznám pravidlá dojo. Na tréningoch sa budem riadiť výlučne pokynmi učiteľa, budem dodržiavať etiku v dojo i mimo neho a získané znalosti a zručnosti z bojových umení nezneužijem. http://www.adt.aikidosaa.sk/Aikido_Dojo_Trnava/NA_STIAHNUTIE.html
Required
7. *
Školné v ADT budem hradiť formou ročného členského poplatku. Členské poplatky sa platia vždy mesiac dopredu, najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Členské poplatky je možné platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne s predstihom (u detí je možná mesačná, polročná /5 mesiacov/ alebo ročná /10 mesiacov/ platba), v hotovosti – pokladníkovi ADT, priamym vkladom na účet AIKIDO DOJO TRNAVA pomocou „vkladových lístkov“ alebo bezhotovostným bankovým prevodom. Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s., č. účtu: SK47 1100 0000 0026 2523 1617. Prvé 2 tréningy sú zadarmo na skúšku. Ďalšieho cvičenia je možné zúčastniť sa len v prípade uhradeného členského poplatku.
Required
8. *
Súhlasím s uhradením členského poplatku aj v prípade dlhodobejšej neprítomnosti. Ak člen nastúpi do ADT v polovici mesiaca, je povinný uhradiť plnú výšku členského poplatku za príslušný mesiac. To sa týka aj už registrovaných členov, ktorí sa nezúčastnia mesačného cvičenia v plnej dĺžke trvania.
Required
9. *
Člen má nárok zúčastňovať sa príslušných tréningov podľa veku a technickej vyspelosti, podľa rozvrhu ADT. ADT si vyhradzuje právo na zmeny v rozvrhu.
Required
10. *
Za tréningy, ktoré odpadnú z dôvodu štátnych a cirkevných sviatkov, školských prázdnin alebo z dôvodu konania sa zimnej a letnej školy aikido, ADT neposkytuje náhradu.
Required
11. *
Členstvo v Slovenskej Aikido Asociácii (ďalej SAA) je podmienkou na cvičenie v ADT. Člen je povinný uhradiť členský poplatok SAA najneskôr tri mesiace od získania členstva v ADT. Toto členstvo oprávňuje zúčastňovať sa skúšok technickej vyspelosti KYU, DAN. http://www.adt.aikidosaa.sk/Aikido_Dojo_Trnava/Registracia_do_SAA.html http://www.aikikai.sk/sk/news/informacie-pre-clensku-zakladnu-saa
Required
12. *
Súhlasím s vyhotovením môjho obrazového a zvukového záznamu (môjho dieťaťa) pri aktivitách AIKIDO DOJO TRNAVA/ SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII a so zverejnením záznamov na webovej stránke ADT http://www.adt.aikidosaa.sk (prostredníctvom služby Google Photos) a SAA www.aikikai.sk ďalej na facebookovej stránke ADT https://www.facebook.com/AikidoDojoTrnava/ ďalej na YouTube kanáli ADT https://www.youtube.com/user/AikidoDojoTrnava/featured a plagátoch ADT a SAA a tiež na nástenkách v priestoroch klubu za účelom informovania a prezentácie výsledkov činnosti ADT a SAA a to po dobu členstva v AIKIDO DOJO TRNAVA a/ alebo členstva v SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII a 10 rokov po jeho ukončení. Ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa AIKIDO DOJO TRNAVA a SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCIE prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu AikidoDojoTrnava@gmail.com b) telefonicky +421 903 951 568. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.
13. *
Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov. V prípade členov do 18 rokov, preberá zodpovednosť zákonný zástupca, ktorý primerane veku poučí svoje dieťa o stanovách ADT, pravidlách ADT a správaní sa v dojo. Zákonný zástupca neplnoletého člena plne preberá práva a povinnosti po odoslaní formulára.
Zákonný(-á) zástupca(-kyňa)
Vyplňte údaje zákonného(-nej) zástupcu(-kyne) v prípade, že prihlasujete dieťa mladšie ako 18 rokov
Priezvisko
Your answer
Meno
Your answer
Dátum narodenia
MM
/
DD
/
YYYY
Poznámka
Your answer
Skupina do ktorej prihlasujete seba alebo svoje dieťa
Ak ste vyplnili prihlášku za svoje dieťa ako jeho zákonný zástupca a zároveň sa chcete prihlásiť do kurzu "Rodičia s deťmi" (t.j. budete sa zúčastňovať tréningov spolu s Vaším dieťaťom), prosíme o vyplnenie prihlášky ešte raz aj za Vás osobne.
*
Required
Aktuálny cenník školného
Členské poplatky ADT 2018:
Inštrukcie k platbe - Členské poplatky - Deti (6-8 r.), (9-11 r.), (12-14 r.) a Rodičia s deťmi (od 5 r.) - 1/2 ročná platba:
Inštrukcie k platbe - Členské poplatky - Deti (6-8 r.), (9-11 r.), (12-14 r.) a Rodičia s deťmi (od 5 r.) - 12 mesačná platba:
Inštrukcie k platbe - Členské poplatky - Dorast a dospelí (od 15 r.) - 1/4 ročná platba:
Inštrukcie k platbe - Členské poplatky - Dorast a dospelí (od 15 r.) - 12 mesačná platba:
http://www.adt.aikidosaa.sk/Aikido_Dojo_Trnava/NA_STIAHNUTIE.html

Poznámka: Ak cvičia viac ako dvaja rodinní príslušníci, školné (členský poplatok) sa platí len za prvých dvoch. Ostatní členovia rodiny majú cvičenie v Aikido Dojo Trnava bezplatne.

Ďakujeme za vyplnenie prihlášky. Vítame Vás medzi členmi Aikido Dojo Trnava!
Upozornenie: odporúčame všetkým členom (i rodičom detí), aby individuálne uzavreli ročnú úrazovo-športovú poistku, nakoľko hromadné úrazovo-športové poistenie nie je možné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service