April 6, 2019, 2-5pm: Talking With Kids About Race - Reading Between the Lines
Parents and their children, educators, and caregivers are invited for an afternoon of storytelling, story learning, story creating, as well as story evaluating...especially when stories don’t align with our values.
When: Saturday, April 6, 2019. 2:00 - 5:00 pm
Where: San Francisco Main Library, 100 Larkin Street, Koret Auditorium

تحدث إلى الأطفال حول العرق: القراءة بين السطور.
تتم دعوة الأهل وأطفالهم والمعلمين ومقدمي الرعاية لحضور بعد الظهر من سرد القصص ، وتعلم القصص ، وإنشاء القصص ، بالإضافة إلى تقييم القصص ... خاصة عندما لا تتوافق القصص مع قيمنا.
السبت 6 أبريل2019. 2:00 - 5:00 مساءً
اين: مكتبة سان فرانسيسكو الرئيسية، 100 شارع لاركن

Hablando con niños sobre raza: leyendo entre líneas
Los padres, los educadores y los cuidadores están invitados a participar en una tarde de narración, aprendizaje de historias, creación de historias y evaluación de historias ... especialmente cuando las historias no se alinean con nuestros valores.
Cuando: 6 de Abril, 2019, 2:00 - 5:00 en la tarde
Donde: San Francisco Main Library (Biblioteca Central), 100 Larkin Street, Audiotrio Koret

Nói chuyện với trẻ em về Chủng tộc: đọc giữa dòng
Cha mẹ và con cái, nhà giáo dục và người chăm sóc của họ được mời cho một buổi chiều kể chuyện, học kể chuyện, sáng tác truyện, cũng như đánh giá câu chuyện ... đặc biệt là khi những câu chuyện không phù hợp với giá trị của chúng ta.
Thời gian: Thứ bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2019
Địa điểm: Thư viện chính San Francisco , 100 Larkin Street, Thính phòng Koret


与孩子谈论种族:在线间阅读
邀请家长及其子女,教育工作者和看护人进行一个下午的讲故事,故事学习,故事创作以及故事评估......特别是当故事与我们的价值观不一致时。
研討會日期:2019年4月6日,星期六, 下午2点至5点
地點: Larkin街100號,舊金山市立圖書館總館 ,Koret禮堂
Language *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy