แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และส่วนได้เสีย ต่อการบริหารและการจัดการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล และ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขพื้นที่การศึกษา
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยตอบแบบสอบถาม ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy