EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
CURS ADRESAT CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

Casa Corpului Didactic Alba face înscrieri pentru programul de formare continuă EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE. Programul de formare este avizat de MEN prin adresa 42926/04.12.2018. Cursul durează 25 de ore și se primește adeverință de finalizare.

TAXA PROGRAMULUI ESTE 100 LEI.

În funcție de numărul de solicitări (25 pers în grupă) se organizează formare în locația din incinta Colegiului Naţional „Horia, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia - Centrul de informatică. Prima grupă se va derula în perioada 11-20 februarie 2019.

Notă : Vă rugăm să vă urmăriți poșta electronică dar și site-ul www.ccdab.ro. Veți primi informații legate de programul de formare.

Nume prenume *
Your answer
Școala de proveniență *
Your answer
Funcția didactică *
Your answer
Specializarea conform diplomei *
Your answer
Adresă de email *
Your answer
Număr telefon *
Your answer
NOTA DE INFORMARE și CONSIMȚĂMÂNT privind prelucrarea datelor cu caracter personal Conform cerințelor REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor) Casa Corpului Didactic Alba cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, jud Alba, are obligația de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, in calitate de formabil sau participant la programe de formare și simpozioane ale Casei Corpului Didactic Alba, prin completarea următoarelor câmpuri: date personale de identificare, unitatea de învățământ, portofoliu programe de formare.Scopul prelucrării datelor este prelucrarea în cazuri prevăzute prin temei legal: organizarea, desfășurarea, evaluarea și monitorizarea activităților de formare, completarea adeverințelor de participare și a atestatelor de formare continuă a personalului didactic, scopuri statistice, de marketing și comunicare electronică prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului.Durata stocarii datelor cu caracter personal mai sus menționate este pe perioada impusă de perioada contractuală și de legislația în vigoare.Destinatarii informațiilor înregistrate sunt Casa Corpului Didactic Alba direct (în calitate de operator), Inspectoratul Școlar Județean Alba, Ministerul Educației Naționale, furnizori de programe de formare, agenții de stat, guvernamentale.Refuzul de furnizare a datelor dumneavoastră determină imposibilitatea derulării activităților pentru scopurile mai sus indicate.În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele legal va fi cel informat pentru copilul minor.Conform REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016, beneficiați de următoarele drepturi:-dreptul la informare și acces – persoanele vizate pot solicita informații privind activitățile de prelucrare ale datelor cu caracter personal și dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, și oferirea accesului la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;-dreptul la portabilitate – se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator;-dreptul la opoziție – vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru;-dreptul de rectificare – se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;-dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat – dreptul de ștergere a datelor colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din urmatoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, retragerea consimțământului și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;-dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în următoarele cazuri: este contestată exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea datelor ci doar restricționarea acestora, în cazul în care Casa Corpului Didactic Alba nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar sunt solicitate pentru apărarea unui drept în instanță;-dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator; -dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, ANSPDCP,-dreptul de a vă adresa justiției.Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată și semnată, și depusă la operatorul de date cu caracter personal.Casa Corpului Didactic Alba aplică toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai sus sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare de revocare a consimțământului prin e-mail către ccdab@yahoo.com sau prin poștă la adresa CCD Alba, Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 7, jud. Alba.Prin luarea la cunoștință și semnarea prezentei Note de informare vă exprimați consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal descrise în prezenta Notă. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service