Службеник у банкарству и осигурању
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу службеник у банкарству и осигурању.

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Означи број испред траженог одговора. Подаци од Кредитног бироа се могу прибавити искључиво на основу: *
1 point
2. Означи број испред траженог одговора. Привредно друштво је аплицирало за кредит у износу од 155.000,00 евра за проширење капацитета. У бизнис плану је наведно да ће изградња трајати две године и да привредно друштво планира да кредит враћа три године од текућих прихода новоизграђених капацитета. На основу приложене документације Кредитни одбор банке је одобрио кредит под следећим условима: 4% годишња каматна стопа, грејс период две године, период између рата 3 месеца. Привредно друштво ће интеркаларну камату плаћати: *
1 point
3. Означи број испред траженог одговора. Штедним улогом могу располагати власник, овлашћено лице, законски заступник малолетног лица и старатељ (за лице под старатељством), ако штедна књижица гласи на: *
1 point
4. Означи број испред траженог одговора. Готов новац од експозитуре Народне банке Србије прузимају овлашћена лица запослена у Банци, која су наведна на Захтеву за исплату готовог новца, а којих мора бити ннајмање: *
1 point
5. Означи број испред траженог одговора. Документ који се не попуњава у процедури отпреме сувишка готовог новца из благајне у НБС је: *
1 point
6. Означи број испред траженог одговора. Учешће осигураника у штетном догађају је: *
1 point
7. Означи број испред траженог одговора. Бруто премија састоји се из: *
1 point
8. Означи број испред траженог одговора. Власник АС таксија из Младеновца има два идентична аутомобила купљена пре 2 године. Један користи приватно, други за такси превоз. За оба аутомобила жели да купи аутокаско осигурање. Цена осигурања за возило које користи за такси превоз је три пута већа од цене осигурања за приватно возило из следећег разлога: *
1 point
9. Означи број испред траженог одговора. На висину основице за обрачун премије код аутокаско осигурања утиче коефицијент: *
1 point
10. Означи број испред траженог одговора. Уколико наступи смрт осигураника у мешовитом животном осигурању, а годишња премија се плаћа у ратама, да би се исплатила накнада из осигурања потребно је платити: *
1 point
11. Означи одговор којим би допунио реченицу. Накнада из осигурања код методе првог ризика зависи од ____________________ и ____________________ *
1 point
12. Означи бројеве испред два тражена одговора. Од наведених догађаја несрећним случајем сматра се: *
1 point
Required
13. Означи бројеве испред два тражена одговора. Коефицијенти који се користе при израчунавању прерачунатог коефицијента код каско осигурања су: *
2 points
Required
14. Означи бројеве испред два тражена одговора. На основу следећих података обрачуната је премија за осигурање стакла од лома: Површина стакла износи 100 m2, дебљина непомичног стакла је 3 mm, цена стакла је 500 динара по m2. Обрачун премије: Сума осигурања = 500*100=50.000,00 Премија осигурања за лом стакла = 50.000,00 *36,504/100=18252,00 Порез: 18.252,00*5%=912,60 Укупна премија са порезом = 19.164,60 *
3 points
Required
15. Означи износе који ће бити исплаћени у одређеним ситуацијама. Потенцијалном осигуранику који жели да закључи уговор о осигурању живота само за случај смрти, израчунали сте осигурану суму од 24.000 евра. Њега занима колико би новца осигуравајуће друштво исплатило у одређеним ситуацијама. *
5 points
24.000 евра
0 евра
У случају доживљења истека уговореног периода трајања осигурања, осигуранику ће бити исплаћено
У случају природне смрти осигураника у току трајања осигурања, кориснику осигурања ће бити исплаћено
У случају смрти осигураника услед несрећног случаја у току трајања осигурања, кориснику осигурања ће бити исплаћено
У случају потпуног инвалидитета осигураника услед несрећног случаја у току трајања осигурања, осигуранику ће бити исплаћено
16. Означи одговор којим би допунио реченицу. Уколико осигураник не плати доплатак за неучествовање у штети код провалне крађе и разбојништва, обавезно је ____________________ осигураника у штети од ____________________%. *
1 point
17. Означи одговор којим би допунио реченицу. Мушкарац старости 33 године, отац троје деце, жели да закључи животно осигурање. Због своје финансијске ситуације у могућности је да плаћа годишњу премију у износу од 50 евра наредних 20 година. Једини услов му је да финансијски обезбеди своју децу у случају смрти. Потенцијалном осигуранику предложићеш да закључи ________________ осигурање. *
2 points
18. Означи број испред траженог одговора. Клијент има полису осигурања од пожара и провалне крађе и разбојништва са клаузулом првог ризика за крађу на 180.000,00 динара. Вредност осигураних машина износи 550.000,00 динара. Осигурани случај крађе машина се догодио, штетa је процењена на 250.000,00 динара. Утврди износ накнаде из осигурања *
2 points
19. Означи број испред траженог одговора. ПД „Маркос“ жели да осигура своју управну зграду и опрему у њој од пожара и неких других опасности. Вредност управне зграде је 4.000.000,00 динара, а вредност опреме 500.000,00 динара. Потенцијални клијент жели да осигура објекат на суму осигурања од 5.000.000,00 динара, а опрему на 800.000,00 динара. Процени да ли се може саставити понуда на основу наведених података. *
3 points
20. Означи број испред траженог одговора. Годишња премија за осигурање куће од пожара износи 25.200,00 динара са укљученим порезом. Израчунати износ прве и друге рате премије осигурања ако клијент жели да плаћа премију полугодишње, приказати поступак обрачуна. Прва рата износи ____________________ динара. Друга рата износи____________________ динара. *
2 points
21. Означи одговор којим би допунио реченицу. Власник продавнице жели да осигура стакла од лома на свом локалу. Стакла су површине 100 m2, дебљина стакла 6 mm, набавна цена стакла је 5.000,00 динара по m2.На основу датих података израчунати годишњу премију са порезом и приказати поступак обрачуна. Годишња премија са порезом износи ____________________ динара. *
2 points
22. Означи број испред траженог одговора. Власник ПД „Харфа“ које се бави производњом музичких инструмената жели да осигура залихе робе од провалне крађе и разбојништва, вредност залиха износи 700.000,00 динара. Клијент прихвата учешће у штети и наглашава да је 10% вредности залиха изложио на сајму.На основу датих података израчунати годишњу премију без пореза. *
3 points
23. Означи одговор којим би допунио реченицу. Једна основна школа жели да осигура своје наставнике од ризика смрти услед незгоде, смрти услед болести и трајног инвалидитета, где је референтна сума осигурања за трајни инвалидитет 240.000,00 динара. Израчунати премију по осигуранику и приказати поступак. Премија по осигуранику износи ________________ динара. *
3 points
24. Означи број испред траженог одговора. Саставити обрачун премије за аутокаско осигурање, пакет А на основу следећих података:Клијент Милош Мирковић доставио је профактуру у износу од 3.000.000,00 са пдв-ом, 1€ = 120 динара.Клијент жели да висину покрића уговори на суму осигурања без осигурања амортизоване вредности код делимичних штета.Клијент жели да осигурање важи на територији Европе, да премију плати једнократно. Израчунати укупан износ годишње премије са порезом и приказати поступак обрачуна. *
4 points
25. Означи број испред траженог одговора. Власник Дунав таксија жели да осигура такси возило Шкода Октавија чија је снага мотора 103 kw. Такође жели да осигура путнике (4+1) од аутонезгоде. Израчунати износ укупне премије осигурања за аутомобил и путнике и приказати поступак. *
4 points
26. На десној страни су наведени износи новчаних средстава које осигуравајуће друштво треба да исплати услед наступања одређених осигураних случајева, а на левој страни осигурани случајеви у осигурању лица од последица несрећног случаја. За наведене осигуране случајеве одабери износ који ће бити исплаћен ако је уговорена осигурана сума за смрт услед незгоде 100.000,00 динара. *
3 points
100.000,00 динара
10.000,00 динара
50.000,00 динара
20.000,00 динара
400.000,00 динара
200.000,00 динара
смрт услед болести
трајни инвалидитет
делимични инвалидитет од 10%
27. Означи бројеве испред три тражена одговора. У трезору се поред вредносних папира могу чувати и остале вредности: *
2 points
Required
28. Означити бројеве испред три тражена одговора. Карактеристике хартија од вредности које се односе на акције су: *
2 points
Required
29. Означи одговор којим би допунио реченицу. Уколико је број текућег рачуна физичког лица 200 – 00000019392765 – 56, прва група бројева (200) означава _________________, друга група бројева (00000019392765) _____________________, а трећа група бројева (56) ______________________. *
2 points
30. Означи одговор којим би допунио реченице. Различита паковања папирних новчаница садрже тачно утврђен број комада папирног новца: 1. пакет _________________ комада паприних новчаница 2. свежањ _______________ комада папирних новчаница 3. аманет _______________ комада папирних новчаница. *
3 points
31. Означи број испред траженог одговора. Дефинисати грејс период *
1 point
32. Означи број испред траженог одговора. Клијент, физичко лице, је са потребном документацијом отворио наменски рачун за куповину хартија од вредности и на овај рачун депоновао 317.000,00 динара, након чега му је банкарски службеник издао потврду о депоновању средстава на овај износ. Неколико дана касније, банкарски службеник је одбио да реализује захтев клијента да уз идентификациони документ и попуњен налог за исплату, подигне депонована средства са рачуна.Објаснити поступак службеника у вези са овим захтевом. *
3 points
33. Означи број испред траженог одговора. Клијент, физичко лице, је са потребном документацијом отворио наменски рачун за куповину хартија од вредности и на овај рачун депоновао 400.000,00 динара, након чега му је банкарски службеник издао потврду о депоновању средстава на овај износ. Иако је клијент дао налог за куповину 40 акција по цени од 10.000,00 динара није дошло до реализације истог. Објаснити зашто налог није могао бити реализован *
3 points
34. Означи број испред траженог одговора. Занатска радња “Бакар“, Марко Крстић, предузетник, Игманска 10, Београд.плаћа обавезе по фактури бр.123 у износу од 77.000,00 динара, Адвокатској канцеларији “Рацио“, Јован Илић, предузетник, Светог Саве 11, Београд. Проверити исправност налога за пренос и образложити. *
4 points
Captionless Image
35. Означи број испред траженог одговора. Привредном друштву за потребе плаћања обавеза према иностраном партнеру је потребно 10.000,00 евра и 10.000,00 долара. Израчунати колико је динарских средстава потребно за куповину девиза. *
3 points
Captionless Image
36. Означи број испред траженог одговора. Привредно друштво врши трансфер свог девизног прилива од 10.000,00 швајцарских франака у динаре. Израчунати изнас динарских средстава остварених овим трансфером. *
3 points
Captionless Image
37. Означи број испред траженог одговора. Банка је примила депозит у износу од 600.000,00 динара на рок од три месеца са фиксном месечном каматном стопом од 0,5%. Из овог депозита банка је пласирала динарски кредит физичком лицу у истом износу и са истим роком, са фиксном месечном каматном стопом од 1,2%. Израчунај и утврди висину зарадe коју је банка остварила. *
3 points
38. Означи број испред траженог одговора. Клијент је поднео захтев за рефинансирање кредита у другој банци у износу од 236.000,00 динара. Средњи курс је 118,00 динара за евро. Банка врши рефинансирање наменским кредитима са девизним депозитом и валутном клаузулом, за измирење обавезе у целости. Проценити и образложити да ли ће банка одобрити тражени кредит клијенту. *
5 points
Captionless Image
39. Означи број испред траженог одговора. Физичком лицу је одобрен кредит на шест месеци у износу од 225.000,00 динара. Клијент је у року отплатио четири рате, након чега је поднео захтев за превремену отплату кредита. Банка је одобрила захтев уз обавезу плаћања накнаде од 1%. Израчунај и утврди износ који клијент треба да уплати, како би извршио превремену отплату кредита. *
4 points
Captionless Image
40. Уредити појмове према захтеву. Хронолошким редом (од 1 до 4) поређати кораке у процедури ликвидирања кредита правног лица. Први корак обележити бројем 1. *
4 points
1.
2.
3.
4.
поновни обрачун кредитног задужења
ликвидирање кредита
констатовање да ли постоје потраживања банке према дужнику по било ком основу
измирење дуговања уколико постоје
41. Повезати појмове према захтеву. На десној страни су називи докумената потребних приликом отварања рачуна правном лицу, а на левој страни објашњења. На цртици испред назива документа написати број који стоји уз одговарајуће објашњење *
3 points
Потврда о извршеној регистрацији
ОП образац
Картон депонованих потписа
1. документ на коме се налазе својеручни потписи лица, која имају право располагања средствима са рачуна
2. документ који служи за идентификацију пореског обвезника у пореским и осталим правним пословима
3. докуменат на коме лице које заступа правно лице депонује својеручни потпис код надлежног органа, а у Банци служи као доказ да је Захтев за отварање рачуна и другу документацију потписало овлашћено лице
42. Означи број испред траженог одговора. Бруто премија износи 420.000,00 динара, математичка премија 50.000,00 динара, премија сигурности 80.000,00 динара, док је техничка премија једнака нето премији и износи 250.000,00 динара. На основу датих података израчунати ризико премију и режијски додатак, и приказати поступак. *
4 points
Submit
Clear form
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse