แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพบริการสำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การสำรวจนี้จัดขึ้นเพื่อวัดผลความสามารถในการให้บริการของกอง/สำนักงาน และวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานภายในสำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อนำมาออกแบบและพัฒนาระบบการให้บริการ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการมากขึ้น โดยเราจะนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับไปวิเคราะห์ สรุปผล และรายงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสำนักงานฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์และสำคัญต่อการพัฒนาหน่วยงานของเรา
1) สถานะของท่าน *
2) หน่วยงานของท่าน *
3) หน่วยงานที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ (เลือก 1 หน่วยงานเท่านั้น สำหรับการตอบแบบสอบถามแต่ละครั้ง) *
4) ช่องทางที่ท่านใช้ติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงาน *
Required
5) ความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่าง ๆ
ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ท่านติดต่อประสานงานกับหน่วยงานนี้ได้สะดวก
หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูล/คำแนะนำที่ช่วยให้ท่านรับบริการได้สะดวก
หน่วยงานทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้
การให้บริการของหน่วยงานช่วยให้งานของท่านสำเร็จลุล่วงด้วยดี
เวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร *
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ความรวดเร็ว และความพร้อมในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร และเต็มใจให้บริการ
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในหน่วยงานทุกช่วงเวลาที่ท่านมาติดต่อขอรับบริการ
ท่านสามารถปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างตรงไปตรงมา
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
หน่วยงานมีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลเหมาะสม ทันสมัย
หน่วยงานมีข้อมูล/เอกสาร/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานนี้เป็นประโยชน์กับท่าน
ช่องทางการเข้าถึงบริการมีความสะดวก
ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม *
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ได้รับการบริการตรงตามที่ต้องการ
ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์
6) ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ในระดับใด (0 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง - 10 เห็นด้วยอย่างยิ่ง) *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
โดยรวมแล้วท่านพอใจกับการให้บริการจากหน่วยงานนี้
ท่านจะแนะนำให้เพื่อนมาขอคำปรึกษา/ใช้บริการจากหน่วยงานนี้
7) ปัญหาที่ท่านพบเจอในการรับบริการกับหน่วยงานนี้ *
Your answer
8) ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service