แบบฟอร์มเสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Acquisition suggestion for Ramkhamhaeng University Library form)                  
ขั้นตอนการเสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
1.ตรวจสอบชื่อทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (WebPAC) ว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่
2.ระบุรายละเอียดของผู้เสนอแนะและรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศให้ครบถ้วน ชัดเจน (ต้องใช้อีเมล @ru.ac.th หรือ @rumail.ru.ac.th เท่านั้น)
3.สำนักหอสมุดกลางขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการเสนอแนะในกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอแนะและ/หรือรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน

เกณฑ์ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
1.ผู้ใช้บริการที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ ไม่มีสิทธิ์ในการเสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
2.ขึ้นอยู่กับเงินงบประมาณ
3.ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4.ต้องมีเนื้อหาไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
5.ต้องไม่ซ้ำกับทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด
6. บอร์ดเกม ให้บริการเฉพาะห้องสมุดวิทยาเขตบางนาเท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อบรรณารักษ์ โทร. 0-2310-8645 หรืออีเมล : acqlibru@gmail.com

Steps of suggestion for acquisition the information resources
1.Please check the books or other media that are not available in Ramkhamhaeng University Library by searching for it in WebPAC
2.Please completely and clearly specify on your personal information and books or other media details. (Email address @ru.ac.th or @rumail.ru.ac.th is required only.)
3.We reserve the right to cancel your suggestion for acquisition, if your personal information/books or other media details Incomplete and unclear.

Acquisition criteria of information resources.
1.Library users who have overdue book. Don’t have the right to recommend purchasing information resources.
2.Depending on the purchasing budget.
3.The contents of books or other media must be consistent with the curriculum of Ramkhamhaeng University
4.The contents of books or other media must not be contrary to law and morality.
5.The books or other media are not available in Ramkhamhaeng University Library.
6. Board games are available only at the Bangna University Library.  

contact us Tel. 0-2310-8645 or e-Mail : acqlibru@gmail.com


Sign in to Google to save your progress. Learn more
การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะใช้วิธีการอันชอบด้วยกฎหมายภายใต้วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 22 ซึ่งบัญญัติว่า "การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" (รายละเอียดปรากฏตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 มาตรา 22 และ มาตรา 39 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

Ramkhamhaeng University Library collects your personal data for acquisition the information resources in accordance with the procedures which are lawful and fair, whereby the collection of personal data will use for educational only. According to Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) in Section 22 the collection of personal data shall be limited to the extent necessary in relation to the lawful purpose of the Data Controller. (Details appear as Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) in Section 19 Section 22 and Section 39)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF
ท่านยินยอมให้สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อให้บริการเสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Do you agree that we shall use your personal data for acquisition the information resources?
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy