Zgłoszenie OMPIK 2018
VII Otwarte Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa Drzewica 2018 (21-23 września 2018)
Email address *
Nazwisko *
Your answer
Imię *
Your answer
W OMPIKu biorę udział jako:
Data urodzenia (rrrr-mm-dd) - Dotyczy tylko zawodników
Your answer
Nr telefonu kontaktowego *
Your answer
Rodzaj i nr legitymacji potwierdzającej uprawnienia instruktora kajakarstwa
Your answer
W OMPIKu biorę udział po raz:
Your answer
Jestem zainteresowany weryfikacją PSKK *
Rozmiar koszulki
REGULAMIN VII Otwarte Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa OMPIK Drzewica 201821–23 września 2018 r.
I. Termin i miejsce
21–23 września 2018 r., Drzewica, teren Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji

II. Organizatorzy
Klub Sportowy Amber z Tomaszowa Mazowieckiego

Partnerzy: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj, Ludowy Klub Kajakowy Drzewica

Komitet Organizacyjny
Marcin Suszka – komandor, e-mail: msuszka@wp.pl, tel: +48 502 94 11 22
Jolanta Suszka, Aneta Cyniak – biuro imprezy, tel: +48 502 735 726
Elżbieta Jaworska – sędzia główny
Jerzy Świtek – konsultacje programowe

III. Program

21.09.2018 (piątek)
15:00–22:00 - weryfikacja i przyjmowanie zgłoszeń - zakwaterowanie
17:00–19:00 - treningi na torze zwałkowym

22.09.2018 (sobota)
07:45 - 08:15 - odprawa z uczestnikami
08.30 - 09:00 - uroczyste otwarcie imprezy VII OMPIK Drzewica 2018
09:00 - 13:30 - I blok konkurencji na torze kajakowym oraz zbiorniku (kolejność podana na odprawie)
13:30 - 14:30 - przerwa obiadowa
14:30 - 18:00 - II blok konkurencji na zbiorniku (kolejność podana na odprawie)
18:00 - 21:00 - czas wolny
21:00 - 24:00 - wieczór wodniacki
24:00 - cisza nocna

23.09.2018 (niedziela)
09:00 - 12:30 - III blok konkurencji na torze kajakowym oraz zbiorniku (kolejność podana na odprawie)
12:30 - 14:30 - testy kajaków + swobodne pływanie na torze kajakowym
12:30 - 15:00 - weryfikacja na stopnie PSKK
15:00 - 16:00 - przerwa obiadowa
16:00 - ogłoszenie wyników
17:00 - zakończenie imprezy

IV. Uczestnicy
1. Ze względu na charakter trasy i rodzaj rozgrywanych konkurencji liczba uczestników jest ograniczona.
O dopuszczeniu do startu w mistrzostwach decyduje organizator. Głównym kryterium wpisania na listę startową są kwalifikacje instruktorskie oraz termin zgłoszenia.
2. Mistrzostwa mają charakter otwarty. Mogą w nich brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, niezależnie od posiadanych uprawnień kajakowych (również z zagranicy), które dokonają formalnego zgłoszenia oraz spełnią wymogi regulaminu.
3. Osoby nieposiadające uprawnień instruktorskich nie będą klasyfikowane w rywalizacji o tytuł Mistrza Instruktorów.
4. Dopuszcza się start osób niepełnoletnich pod warunkiem pisemnej zgody opiekuna prawnego.


V. Zgłoszenia udziału
1. Regulaminowy termin zgłoszeń, przy którym organizator zapewnia wszystkie świadczenia, upływa
9 września 2018 r.
2. Zgłoszenia muszą zawierać następujące informacje:
• imię i nazwisko
• data urodzenia
• rodzaj i nr legitymacji potwierdzającej uprawnienia instruktora kajakarstwa
• dane kontaktowe: e-mail, telefon...
3. Osoby, które nie dokonają zgłoszenia w regulaminowym terminie mogą nie zostać zakwalifikowane do startu w mistrzostwach, a w przypadku zakwalifikowania – nie mieć zapewnionych wszystkich świadczeń przewidzianych regulaminem.
4. Zgłoszenie przyjmowane tylko poprzez formularz, dostępny na stronie: www.amberklub.pl

VI. Opłaty
1. Opłata startowa jest zróżnicowana w zależności od terminu zgłoszenia:
a. – 180 zł – zgłoszenia do 9 września 2018 r.
b. – 220 zł – zgłoszenia po 9 września 2018 r.
2. Forma zapłaty- gotówką w biurze mistrzostw podczas weryfikacji:
„Kemping nad Drzewiczką” ul. Sosnowa 9, 26-340 Drzewica
3. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
a. - wyżywienie - obiady oraz napoje regeneracyjne, kiełbaski na ognisko, dodatki
b. - zakwaterowanie na polu namiotowym - WC, prysznice, wiata biesiadna, krąg ogniskowy
c. - zabezpieczenie ratownicze na trasach slalomów
d. - obsługę sędziowską
e. - wodę na torach kajakowych
f. - ubezpieczenie w czasie trwania imprezy
g. - opiekę medyczną (punkt opatrunkowy na biwaku)
h. - pamiątkę spływową
4. Osoby towarzyszące opłata 60zł, zgłoszenia przyjmowane do 21 września. W ramach opłaty zapewnione:
a. - 2 x nocleg na polu namiotowym - WC, prysznice, wiata biesiadna, krąg ogniskowy
b. - 2 x obiad,
c. - kiełbaski na ognisko, dodatki
5. Zakwaterowanie w domkach, pokoje 4-6 osobowe:
a. - opłata 40 zł osoba/doba
b. - ilość miejsc ograniczona
c. - decyduje kolejność zgłoszeń

VII. Zakwaterowanie
1. Podczas trwania mistrzostw uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia w regulaminowym terminie i zostali dopuszczeni do startu zakwaterowani są na polu namiotowym „Kemping nad Drzewiczką” ul. Sosnowa 9, 26-340 Drzewica (sprzęt biwakowy we własnym zakresie).
2. O sprawach porządkowych na terenie biwaku decydują osoby funkcyjne powołane przez organizatora.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony bez opieki. Kosztowne przedmioty należy złożyć na czas trwania mistrzostw w depozycie, w biurze mistrzostw.

VIII. Sprzęt pływający, wyposażenie, umiejętności
1. Do startu w konkurencjach indywidualnych i zespołowych (poza slalomem na canoe i ratownictwem kajakowym) dopuszczone są tylko kajaki jednoosobowe.
2. Uczestnicy startują na sprzęcie własnym, z wyjątkiem konkurencji ratownictwo kajakowe, slalom na canoe oraz techniki kajakowe, do których kajaki oraz canoe z oprzyrządowaniem dostarcza organizator.
3. Każdy płynący uczestnik musi być wyposażony w kamizelkę asekuracyjną, kask, odpowiednie obuwie i fartuch.
4. Do startu dopuszczeni zostaną wyłącznie uczestnicy z prawidłowo założonymi kaskami i kamizelkami.
5. Zawodnik może w każdej konkurencji startować na innym kajaku, z wyjątkiem konkurencji, do których sprzęt dostarcza organizator.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pływania z prawidłowo założonym numerem startowym. Brak numeru startowego podczas startu w konkurencji skutkuje dyskwalifikacją techniczną w konkurencji.
7. Każdy uczestnik musi posiadać odpowiednie umiejętności techniczne:
– bezpiecznego pływania na rzekach o trudności ZWC i WWW II
– pływania wpław
– wykonywania podstawowych technik kajakowych, takich jak: podpórka, dzióbek, kabina, eskimoska...

IX. Klasyfikacja, wyróżnienia, nagrody
1. Podczas mistrzostw prowadzona jest klasyfikacja indywidualna i zespołowa.
2. W rywalizacji o tytuł Mistrza Instruktorów 2018 biorą udział Instruktorzy Kajakarstwa o uprawnieniach ogólnokrajowych oraz wewnątrzorganizacyjnych (np. ITiR PZKaj, Przodownicy PTTK…), instruktorzy sportu oraz trenerzy o specjalności kajakarstwo, którzy udokumentują swoje uprawnienia podczas weryfikacji przed zawodami.
3. Klasyfikacja indywidualna mistrzostw prowadzona jest oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Kategoria jest uznawana, jeśli w rywalizacji wezmą udział co najmniej 4 uprawnione osoby. W przypadku startu mniejszej liczby zawodników w kategorii nie przyznaje się tytułów mistrzowskich.
4. Tytuł Mistrza Instruktorów może zdobyć tylko zawodnik, który weźmie udział we wszystkich konkurencjach indywidualnych oraz zespołowych.
5. Zasady oraz sposób punktacji poszczególnych konkurencji są określone w regulaminach szczegółowych.
6. Dla zwycięzców indywidualnych oraz najlepszych zespołów organizator przewiduje puchary i/lub dyplomy honorowe.

X. Klasyfikacja indywidualna
1. W rywalizacji o tytuł Mistrza Instruktorów zawodnik może uzyskać punkty, startując w konkurencjach:
• slalom klasyczny
• indywidualne techniki zwałkowe
• rzut rzutką do celu
• slalom indywidualny na canoe
• techniki kajakowe na kajaku górskim
• techniki kajakowe na kajaku morskim
2. O miejscu w rywalizacji o tytuł Mistrza Instruktorów decyduje suma punktów zebranych przez uczestnika we wszystkich konkurencjach indywidualnych oraz premie w wys. 30 pkt. za udział w każdej konkurencji zespołowej (maksymalnie 90 pkt.).
3. W przypadku niewystartowania lub dyskwalifikacji technicznej w danej konkurencji zawodnik otrzymuje punkty ujemne odpowiadające maksymalnej liczbie punktów za konkurencję oraz przypisany jest mu czas uzyskany przez najsłabszego klasyfikowanego uczestnika w danej konkurencji.
4. W przypadku uzyskania tej samej sumarycznej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje sumaryczny czas wykonania wszystkich konkurencji indywidualnych. Tytuł mistrzowski przyznaje się uprawnionemu uczestnikowi, który uzyska największą liczbę punktów w swojej kategorii przy najkrótszym sumarycznym czasie wykonania wszystkich konkurencji. Jeśli ta metoda nie poskutkuje, pod uwagę brany będzie lepszy wynik w konkurencjach: indywidualne techniki zwałkowe, slalom klasyczny, techniki kajakowe na kajaku morskim i górskim, rzut rzutką, slalom indywidualny na canoe.
5. We wszystkich konkurencjach zawodnik zobowiązany jest do startu w poprawnie założonych: kamizelce asekuracyjnej, kasku i numerze startowym. Niespełnienie tego wymogu skutkuje dyskwalifikacją techniczną w konkurencji.


XI. Klasyfikacja zespołowa
1. W klasyfikacji zespołowej biorą udział zespoły 3-osobowe w składzie zgłoszonym podczas weryfikacji. Zespół, który podczas trwania mistrzostw został zdekompletowany, wypada z punktacji.
2. Do konkurencji zespołowych zalicza się:
• ratownictwo kajakowe
• slalom zespołowy na canoe
• zespołowe techniki zwałkowe
3. Na wynik punktowy zespołu składają się punkty uzyskane w konkurencjach zespołowych. W przypadku niewystartowania lub dyskwalifikacji technicznej w danej konkurencji zespół otrzymuje punkty ujemne odpowiadające maksymalnej liczbie punktów za konkurencję.
4. O zajętym miejscu decyduje suma wszystkich punktów zebranych przez zespół oraz premie punktowe: za każdą kobietę wchodzącą w skład zespołu +50 pkt. Zwycięża zespół, którego wynik punktowy jest największy.
5. Przy tej samej liczbie punktów o zajętym miejscu decyduje sumaryczny czas wykonania wszystkich konkurencji zespołowych. W przypadku dyskwalifikacji technicznej w danej konkurencji zespołowi przypisuje się czas najsłabszego zespołu w tej konkurencji.
6. We wszystkich konkurencjach zawodnicy zobowiązani są do startu w poprawnie założonych: kamizelkach asekuracyjnych, kaskach i numerach startowych. Niespełnienie tego wymogu skutkuje dyskwalifikacją techniczną w konkurencji.

XII. Dyskwalifikacja
1. Podczas rozgrywania konkurencji mistrzostw rozróżnia się:
– dyskwalifikacje techniczne, rozumiane jako skutek niespełnienia określonych warunków regulaminowych, np. nieopuszczenie trasy w przypadku przekroczenia limitu czasu przewidzianego dla danej konkurencji, brak numeru startowego, brak wymaganego wyposażenia,
– dyskwalifikacje karne wynikające z celowego działania zawodnika, np. utrudnianie prowadzenia konkurencji mistrzostw lub zachowanie niesportowe, niegodne kajakarza.
2. Decyzję o dyskwalifikacji technicznej podejmuje sędzia prowadzący konkurencję.
3. O dyskwalifikacji karnej decydują wspólnie sędzia główny oraz komandor mistrzostw. Dyskwalifikacja karna skutkuje wyłączeniem zawodnika z punktacji konkurencji lub mistrzostw, a w szczególnie rażących przypadkach wykluczeniem z mistrzostw.

XIII. Protesty
1. Protesty rozpatruje 3-osobowe jury, wybrane z grona zaproszonych gości i uczestników imprezy, którego skład zostanie podany podczas otwarcia.
2. Protesty należy składać pisemnie na ręce sędziego głównego w biurze mistrzostw najpóźniej w ciągu 1 godziny od zakończenia konkurencji oraz 1 godziny po wywieszeniu nieoficjalnych wyników punktacji indywidualnej i zespołowej. Wraz z protestem należy wpłacić wadium w wys. 100 zł, które zostanie zwrócone w przypadku uznania protestu.

XIV. Uwagi końcowe
1. Interpretacja poszczególnych punktów Regulaminu Mistrzostw oraz Regulaminu Konkurencji w zakresie klasyfikacji i punktacji należy do sędziego głównego, w zakresie pozostałych punktów – do komandora mistrzostw.
2. Organizator zastrzega sobie w szczególnych sytuacjach – niepowstałych z winy organizatora – prawo do odstąpienia od ustaleń Regulaminu Mistrzostw i Regulaminów Konkurencji.
3. Uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia sprzętu, które mogą się wydarzyć podczas zawodów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia imprezy.

Regulaminy poszczególnych konkurencji dostępny na stronie www.amberklub.pl

Zapoznałem się z regulaminem *
Moje uwagi/notatki
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms