แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2563
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งจะนำผลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งก่อประโยชน์สูงสุดต่องานบริการการศึกษาทั้ง 4 วิทยาเขต

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่างที่กำหนด หรือ เลือกตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความเห็นของท่าน
1. ผู้ให้ข้อมูล
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
2. หน่วยงาน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) *
3. งานที่เข้ารับบริการ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อคำตอบเดียว
จำแนกตามระดับความพึงพอใจดังนี้
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
กระบวนการดำเนินงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พึงพอใจ
1. มีระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน
2. การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่อง
3. ได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ และถูกต้อง
4. ระยะเวลาในการให้ข้อมูลมีความรวดเร็ว เหมาะสม
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พึงพอใจ
1. ความรอบรู้ในงานที่ให้บริการ
2. มีความสุภาพ เต็มใจ อัธยาศัยดี
3. มีความเอาใจใส่ในการติดต่อประสานงานและการติดตามงาน
4. สามารถสื่อสารให้ข้อมูลที่ต้องการได้ชัดเจน
ความพึงพอใจในภาพรวม *
ส่วนที่ 3. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse