วิชาชีพ ชุดที่ 5
1. ใครเป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู *
1 point
2. การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเท่าใด *
1 point
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมมีระยะเวลาการใช้กี่ปี *
1 point
4. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้ผู้ใดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม *
1 point
5. สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา ต้องระวางโทษไว้ตามข้อใด *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service