Csorba Győző Könyvtár – Irodalmi kvíz (2016. március)
A Költészet Világnapja (március 21.)

Vannak dolgok, melyek pénzben nem mérhetők. Ilyen a költészet. Egy vers szebbé, teljesebbé teheti életünket, kikapcsolódást nyújthat, megállíthat egy percre a rohanó világban, feltölthet, irányt mutathat, rendre taníthat, minőségibbé válhat létünk tőle. Csorba Győző tömör megfogalmazása szerint: „...a költészet életszükséglet.”

A Költészet Világnapját (március 21-ét) az UNESCO jelölte ki 1999. november 18-án.
Világlíra! Áttekinthetetlenül gazdag terep! Márciusi kvízünkben a világirodalom klasszikussá vált költőire és műveire kérdezünk rá, remélve, hogy feladványunkkal is bővítjük a verskedvelők körét.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki. A kvíz beküldési határideje 2016. március 31.

1. A középkor legnagyobb lírikusa, aki már életében legendás alak volt. Hányatott sorsú, aki csavargók, bűnözők között élt, többször került az igazságszolgáltatás kezére, több ízben kapott kegyelmet. Műveltségét a Sorbonne-on szerezte. Költői életművében őszintén, humorral, sokszor drasztikusan énekelte meg hányódásait, bukásait, vezeklését. Kitől származik az idézet?„Rőf kötél súgja majd fejemnek, Hogy mi a súlya fenekemnek.”
2. Az olasz reneszánsz képzőművészetének nagy alakjai közül ki az, aki a festészeten, építészeten ill. a szobrászaton kívül a költészetben is jelentőset alkotott?
3. La Fontaine, a francia író, költő írt elégiákat, színműveket is, de népszerűségét verses állatmeséinek, fabuláinak köszönheti. Shakespeare több mint 30 drámai remekművével, 154 szonettjével a világirodalom legnagyobb drámaköltője. Balassi Bálint, a magyar szerelmi költészet megteremtője, lírájával a művelt reneszánsz költészet nagyjai között foglal helyet. A három alkotó közül melyik nem kortársa a másik kettőnek?
4. Az angol romantikus költészet előfutára az a skót költő, aki egyike a világ legnagyobb dalköltőinek. Világirodalmi szinten jeleníti meg a skót parasztság életét és érzelemvilágát. Petőfi és Arany nép-nemzeti költészetére is hatott. Tőle idézzük az ismert sorokat. Kitől?„John Anderson, szivem, John, / kezdetben, valaha / hajad koromsötét volt / s a homlokod sima. / Ráncos ma homlokod, John, / hajad leng deresen, / de áldás ősz fejedre, / John Anderson, szivem.”
5. A német irodalom legnagyobb klasszikusa, a romantika korának legismertebb, legtekintélyesebb embere. A világirodalom egyik legnagyobb költője, drámaírója, aki minden műfajban egyetemes érvényűt alkotott, s még mint államférfi, természettudós és filozófus is tevékenykedett. Melyik német klasszikus költő versét idézzük?„A lét semmivé sose válhat! / Mindenben örök áram árad, / állj boldogan a létbe hát! / A lét örök: törvények őrzik / mindazt az élő kincsözönt itt, / melyet díszül ölt a világ.”
6. Az angol romantika nagy triásza: Byron, Shelley, Keats. A három idézet közül egyik nem az angol romantika képviselőitől származik. Melyik az?
7. A reformkorszak és a magyar romantika irodalmának három nagy alakja, a Szózat, a János Vitéz, a Toldi szerzői közül a világirodalomban legtöbb nyelvre lefordított, leginkább ismert költőjétől idézünk. Kitől?„Ha majd a bőség kosarából / Mindenki egyaránt vehet, / Ha majd a jognak asztalánál / Mind egyaránt foglal helyet, / Ha majd a szellem napvilága / Ragyog minden ház ablakán: / Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, / Mert itt van már a Kánaán!”
8. Az orosz romantika legnagyobb alakja Puskin. „...hozzá áramlott minden ami előtte volt, majd pedig tőle indult ki, ami utána következett csaknem egy évszázadon át.” (Török Endre: Orosz irodalom a XIX. században). Kiemelkedőt alkotott versben, prózában egyaránt. A három vers közül kettő Puskin műve, egy pedig kortársáé, a magyar romantika nagy alakjáé. Melyik nem Puskin vers?
9. A modern francia líra, a szimbolista költészet nagy lírikusai közül ki volt az, aki húsz évesen befejezte írói pályafutását és semmiféle szépirodalmi művet nem írt többé?
10. Prágában született osztrák családban a német szimbolista költészet egyik legnagyobb alakja, Rainer Maria Rilke. Élete szinte örökös vándorlás volt. Melyik nagy francia képzőművészről írt monográfiát, akinek évekig személyi titkára volt?
11. Az orosz líra egyik legnagyobbika. A magyar költészetben József Attilához hasonlóan kamaszosan nyílt és sebezhető, sorsuk is ezért lett hasonló. A három kortárs orosz költő a XX. század elején élt és alkotott, mindhárman fiatalon hunytak el. Közülük is legfiatalabb volt halálakor a keresett költő. Tőle idézünk:„Ime az örök rend, a törvény, / ki harminc évig vad, mohó, / bár kiégetten s összetörvén, / élethez fűzi szent csomó.”
12. A XX. századi irodalmi megújulásunk egyik legnagyobb alakja, világirodalmi rangú költője, publicistája, aki Új versek című kötetével óriási feltűnést keltett, aki új perspektívát nyitott nyelvünk költői lehetőségei előtt. Ki ő?
13. A XX. század első felének jelentős világirodalmi alkotói közül T. S. Eliot amerikai születésű, de Angliában letelepedett költő, drámaíró, a modern költészet nagy hatású alakja. Paul Éluard a francia líra nagy humanistája, aki halála után egy évvel posztumusz Nemzetközi Békedíjat kapott. F. Garcia Lorca a XX. századi spanyol szellem legkiválóbb megtestesítője: költő, drámaíró, az egyetemen filozófiát és jogot tanult, de foglalkozott zenével és festészettel is. Ki a Nobel-díjas közülük?
13+1. „Az Ady utáni költészet főalakja, a magyar irodalomból világirodalomba nőtt lángelme, jelentősége a nemzetközi irodalomban semmivel sem kisebb, mint Bartóké a zenében.” (Hegedüs Géza). A három idézet közül kettő József Attilától származik, egy nem. Melyik? [első] „Igazán / csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. / Magaddal is csak itt bírhatsz, / óh lélek! Ez a hazám.” [második] „Az éjjel hazafelé mentem, / éreztem, bársony nesz inog, / a szellőzködő, lágy melegben / tapsikolnak a jázminok,” [harmadik] „Nyugalmak, zajok fészke, / kőszürke és levélzöld, / hegyen hivalkodó, völgyben rejtőzködő, / […….] aggastyán-bölcs, kamasz-melldöngető:”
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms