แบบประเมินการอบรม Adobe Illustrator

  คำชี้แจง

  กรุณาตอบแบบสอบถามตามหัวข้อที่กำหนด โดยต้องตอบทุกข้อที่มีเครื่องหมาย * เมื่อกรอกเสร็จให้คลิกปุ่ม Sunmit หรือ ส่ง หมายเหตุ (ระดับความเห็น) 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
  This is a required question

  เนื้อหาการอบรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การอบรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ผลการอบรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question