แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู

คำชี้แจง :แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ประจำปีงบประมาณ 2555 ด้วยการอุดหนุนของสถาบัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรียนทุกท่านได้เรียนเชิญโดยตรง และทุกท่านที่ประสงค์มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลวิจัยในครั้งนี้

การสำรวจความคิดเห็นเพื่อการวิจัยออนไลน์นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ
1 เพื่อออกแบบพัฒนาแบบชุดตัวอักษรและตัวพิมพ์(Typefaces Design) ภายใต้ระบบอัตลักษณ์แบบตัวอักษรทางการพิมพ์ชุดตระกูลซีอาร์ยู(CRU-Fonts family) ให้มีแม่แบบ(Template)น้ำหนักและรูปแบบหลากหลาย(Styles and weights) ให้เหมาะสมตามระบบมาตรฐานการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถรองรับการปรับแก้และการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดได้สืบเนื่อง
2 เพื่อจัดทำไฟล์รูปแบบและน้ำหนัก(Styles and weights)โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ที่เป็นไฟล์มาตรฐานกลางที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้ติดตั้ง(Install)ร่วมใช้งานในโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบพาณิชย์(Commercial operating systems)และโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบ Open source operating systems
3 เพื่อออกแบบจัดทำแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ที่สื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กรภาครัฐในฐานะผู้ผลิต ผู้ร่วมพัฒนาเผยแพร่และให้บริการนวัตกรรมด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์แก่สังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

โดยผู้วิจัยมีความต้องการของการออกแบบ( Design Brief/Editor Note)ในครั้งนี้คือ
ต้องการออกแบบพ้ฒนารูปแบบตัวพิมพ์(Typeface)ทั้งอักษรละตินและอักษรไทย เพื่อนำไปใช้ร่วมเป็นชุดข้อมูลรูปอักขระในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์(Font)เดียวกัน ด้วยการกำหนดใช้ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยให้เป็นชื่อแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู (CRU Font Family) ในฐานะที่เป็นสถาบันผู้ผลิตและผู้ถือครองลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งออกแบบ - เขียนแบบและโปรแกรมให้มีรูปแบบที่หลากหลาย(Font Styles) ใช้แม่แบบที่มีการกำหนดสัดส่วนโครงสร้างมาตรฐานตามระบบตัวพิมพ์ดิจิตัล(Digital Type) ด้วยรูปอักขระที่สื่อแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ(Coporate Identity Typeface) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังที่ได้สรุปและนำเสนอเผยแพร่เป็นเอกสาร หลักฐาน และผลงานการวิจัยสร้างสรรค์ตามกระบวนการ 3 ส.ไว้ในเว็บบล็อกแล้วที่ http://cru-font.blogspot.com เพื่อให้ทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณา(Focus) การทดสอบ ก่อนการแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจนี้ ข้อมูลที่ได้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสรุปผลการวิจัย และผลที่ได้ยังจะเป็นองค์ความรู้ด้านการออกแบบตัวพิมพ์ ได้สร้างสรรค์ แบ่งปันสิ่งรู้ ออกสู่สังคม ให้อุดมปัญญาตลอดไป

สรุปผลแล้วครับ มีผู้ตอบตามกำหนดเวลาที่ปิดแบบสอบถาม รวม 105 คน ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
กำลังปรับแก้ไฟล์ตามคำแนะนำ แล้วผมจะนำส่งฟ้อนต์ไฟล์ให้กับท่านที่ให้ความร่วมมือนะครับ ขอเวลาไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคม 2556 นี้
---------------------------------------------------------------------
ท่านใดอยากลองทำแบบสอบถามและแจ้งที่อยู่เพื่อขอรับฟ้อนต์ทดสอบ ก็ยังได้นะครับผมเปิดต่อให้แล้ว คราวนี้เปิดยาวตลอด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดังนั้นจึงเรียนเชิญท่าน โปรดกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นจริง ตอบแบบสำรวจให้ครบและส่ง-บันทึกตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น.ถึง วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. เพื่อการประมวลผล วิเคราะห์และสรุปผลงาน รายงาน แล้วทำการเผยแพร่พัฒนาสู่สังคม ให้เกิดการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในลำดับต่อไป

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างสูง
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศ่าสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร
อาจารย์-ข้าราชการประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน prachid007@gmail.com,prachid@thaifont.info , prachid@prachid.com , โทรศัพท์มือถือ: +66(0)896670091

  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

  ในส่วนนี้ขอความกรุณาให้ท่านตอบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวท่านเองให้ครบทุกข้อและเป็นความจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2.แบบสำรวจความคิดเห็น

  แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลงานการออกแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คำชี้แจง หลังจากทราบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและหรือได้ร่วมทดสอบฟ้อนต์แล้ว ขอให้ท่านโปรดพิจารณาคุณลักษณะของผลงานออกแบบเพื่อประกอบการตอบประเด็นคำถาม ให้ครบทุกข้อ แล้วบันทึกส่งคำตอบเข้าระบบ โดยคลิกที่ปุ่ม คำสั่ง Submit

  ภาพแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์มาตรฐาน ตระกูลซีอาร์ยู จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วยแบบที่1 ชื่อฟ้อนต์ซีอาร์ยูลานจันทร์ กำหนดให้เป็นแบบตัวพิมพ์สำหรับการเรียงพิมพ์เนื้อหา (Body Text) และอีก 3 แบบ ได้แก่ ฟ้อนต์ซีอาร์ยู จันทรเกษม ฟ้อนต์ซีอาร์ยู จันทรา และ ฟ้อนต์ซีอาร์ยู จันทร์จรัส โดยกำหนดให้เป็นแบบทางเลือกใช้เป็นตัวอักษรตกแต่งข่าวสารหรือใช้เป็นตัวพิมพ์พาดหัวเรื่อง (Display/Heading Typefaces)

  .ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากท่านให้มีส่วนร่วมในการวิจัย โดยก่อนตอบข้อมูล ท่านควรต้องคลิกเข้าดู-อ่านเอกสาร หลักฐานงานวิจัยในเว็บบบล็อกตามลำดับเมนูรายการก่อน เป็นข้อมูลพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน แล้วจึงพิจารณาภาพผลงาน ประกอบการเลือกตอบคำถามในประเด็นรายการสอบถาม

  แบบสำรวจความคิดเห็นนี้ เป็นการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ทั้ง 4 ชุด เป็นรายการคำถามเกี่ยวกับ ก.ด้านสัดส่วนโครงสร้าง (Metric & Dimension) ข.การตั้งชื่อโปรแกรมฟ้อนต์(Font Family Naming) ค.ด้านการออกแบบเขียนแบบรูปอักขระและการโปรแกรม ( Design and Editorial) และ ง. ด้านทดสอบการใช้งาน(Usablity Testing)

  1.มีการกำหนดหน่วยความสูงตัวพิมพ์ UPM Size = 1000 ตามมาตรฐานแบบตัวพิมพ์ชนิด OpenType 
  2.มีการกำหนดขนาดสัดส่วนโครงสร้างของรูปอักษรไทยและรูปอักษรละติน(Font Metric) ได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน
  3.มีการจัดทำแม่แบบตัวพิมพ์(Font Template File)เฉพาะ ตามแผนผังรหัสอักขระมาตรฐานสากล Unicode Version 5.2
  4.การตั้งชื่อตระกูลแบบตัวพิมพ์ โดยใช้อักษรย่อของมหาวิทยาลัยว่า CRU ในฐานะที่เป็นสถาบันผู้ผลิต ผู้ให้ทุนอุดหนุน และผู้ถือครองลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์นี้
  5.การตั้งชื่อคำสำคัญค้นหาแบบตัวพิมพ์ โดยใช้คำสำคัญค้นว่า Chand ไว้ทุกชุด
  6.การตั้งชื่อนำ CRU ทำให้ง่ายต่อการสืบค้น การแสดงผลชื่อฟ้อนต์ในเมนูโปรแกรมระบบ เรียงตามลำดับอักษร
  7.การออกแบบเขียนแบบรูปลักษณ์อักษรไทยและอักษรละติน (Glyph)แต่ละชุด มีความกลมกลีมเป็นเอกลักษณ์
  8.มีการพัฒนาแบบตัวพิมพ์ให้หลากหลายน้ำหนัก(Weight) และรูปแบบ(Style)ตามมาตรฐานสากล เป็นทางเลือกให้ใช้งาน
  9.การจัดวางตำแหน่งการพิมพ์ การประกอบ การผสมคำ ของ รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษา
  10.การจัดระยะห่างช่องไฟระหว่างตัวอักษร(Kerning) การจัดระยะห่างระหว่างบรรทัด(Leading)มีความเหมาะสม
  11.การบันทึกไฟล์แบบตัวพิมพ์(Font)เป็นชนิด TrueType, Opentype และ Webfont ให้สามารถร่วมใช้งานได้กับระบบ Windows , Mc Intosh และ Web Browser
  12.ฟ้อนต์ทุกชุดสามารถติดตั้ง แสดงผลและใช้งานร่วมในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ตามวัตถุประสงค์
  13.ชุดตัวอักษรแบบตกแต่ง(Display Typeface) มีรูปแบบหลากหลาย และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
  14.แบบตัวเรียงพิมพ์เนื้อความ(Body Text Face)ชื่อ CRU LanChand 56 Regular) อ่านง่ายและชัดเจน(Legibility)
  15.มีการแจ้งประกาศสัญญาอนุญาตสิทธิ์ การนำไปใช้งานต่อผู้ใช้ไว้ชัดเจน CRU Fonts Family End User License Agreement (CRU-EULA)
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างสูง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ประชิด ทิณบุตร ผู้วิจัย โทรศัพท์มือถือ 0896670091 อีเมล prachid007@gmail.com *** ให้ท่านคลิกปุ่ม Submit ด้านล่างนี้เพื่อส่ง-บันทึกคำตอบของท่านให้เรียบร้อยและออกจากระบบ