แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ผู้ประเมินความพึงพอใจ *
เพศ *
อายุ *
ส่วนที่ 2-5 เป็นการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ
5 = ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  4 = ระดับความพึงพอใจมาก  3 = ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 = ระดับความพึงพอใจน้อย  1 = ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสำนักตรวจสอบภายใน *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ภาพลักษณ์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ความพึงพอใจที่มีต่อสัมพันธภาพของสำนักงานตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ
การมีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยรับตรวจ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ผู้ตรวจสอบมีความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบมีอัธยาศัยดี สุขุม รอบคอบ รู้จักกาลเทศะ สุภาพ อ่อนโยน (บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่)
ผู้ตรวจสอบมีทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ผู้ตรวจสอบมีแนวคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์
ผู้ตรวจสอบมีความอิสระและเป็นกลาง
ส่วนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ผู้ตรวจสอบมีการอธิบายขอบเขตและวัตถุประสงค์การตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน
การตรวจสอบส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากรในระดับที่เหมาะสม
ประเภทและปริมาณของข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบขอมีความสมเหตุสมผล
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีความเหมาะสม
การปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครอบคลุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและสำคัญ
ความถี่ในการเข้าตรวจสอบที่เหมาะสม
การมีส่วนร่วมในการช่วยหน่วยรับตรวจแก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์
การให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เหมาะสม
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้คำปรึกษาของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 5 การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกงานตรวจสอบภายใน *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสาร ให้ความรู้อย่างถูกต้อง
ความพอใจต่อการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์/ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน
การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ
ส่วนที่ 6 การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการรายงานผลการตรวจสอบ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
การรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
ประเด็นที่ตรวจพบมีการชี้แจงและรายงานอย่างถูกต้อง
ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานมีความถูกต้องเชื่อถือได้
ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้
รายงานการตรวจสอบมีเนื้อความที่กระชับ ชัดเจนและเข้าใจง่าย
การเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจสอบชี้แจงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
มีการติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะในครั้งก่อนอย่างเหมาะสม
ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse