Formularz zgłoszeniowy - spotkanie informacyjne w Ełku
Termin spotkania: 27 lutego 2020 r.
Godzina spotkania: 15.00-18.30
Miejsce spotkania: Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej, ul. Kościuszki 27A
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Organizacja/Instytucja *
Your answer
Miejscowość *
Your answer
Województwo
Telefon *
Your answer
Adres mejlowy *
Your answer
Na spotkaniu odbędą się trzy równoległe warsztaty związane z obszarami tematycznymi, na które będzie można składać wnioski o dotację. W którym z nich najbardziej chciał(a)by Pan(i) uczestniczyć? *
Jeśli potrzebuje Pan(i) jakiegoś rodzaju dodatkowej pomocy z naszej strony ze względu na problemy z poruszaniem się (budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach) albo inny rodzaj niepełnosprawności (np. tłumacz migowy, pętla indukcyjna itp.), bardzo prosimy o informację.
Your answer
Ewentualnie informacje, które chciał(a)by Pan(i) przekazać organizatorom przed spotkaniem.
Your answer
ZGODY
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo oraz terytorialnie utrwalenie i rozpowszechnianie przez Współadministratorów mojego wizerunku utrwalonego podczas spotkania informacyjnego o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy na fotografiach lub nagraniach. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z realizacją programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, tj. jego promocją i dokumentacją. W szczególności, zgoda obejmuje rozpowszechnianie mojego wizerunku na stronie internetowej Programu i w następujących kanałach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter i YouTube. *
*treść klauzuli informacyjnej na dole formularza
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o działaniach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (warsztaty, konferencje, konkursy dotacyjne, newsletter itp.), zaznacz poniższą zgodę:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Fundacja im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie (ul. Sapieżyńska 10) prowadzi w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie (Plac Zamkowy 10) i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwany dalej „Programem”).
Ww. podmioty są współadministratorami w rozumieniu art. 26 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) w stosunku do wszelkich danych osobowych związanych z realizacją Programu. Oznacza to, że wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podmioty te dalej będą zwane łącznie „Współadministratorami”.
Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych: RODO@aktywniobywatele.org.pl.

Ponadto, poniżej zamieszczone są dane kontaktowe każdego ze Współadministratorów:
- Fundacja im. Stefana Batorego - dane kontaktowe: RODO@batory.org.pl
- Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia - dane kontaktowe: stocznia@stocznia.org.pl
- Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich - dane kontaktowe: faoo@faoo.pl
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Ci możliwości uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, a także w celu kontaktowania się z Tobą w tej sprawie oraz w celach dokumentacyjnym i archiwizacyjnym związanym z realizacją programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy (tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów w postaci realizacji Programu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)) i w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zapewnienia Ci uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Współadministratorzy mogą utrwalić Twój wizerunek podczas realizacji programu na potrzeby udokumentowania realizacji Programu. Organizator może opublikować wizerunki Uczestników i Uczestniczek w Internecie w celach promocyjnych na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.

Współadministratorzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów ich gromadzenia, tj. przez okres potrzebny do organizacji spotkania informacyjnego o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i odpowiedniej archiwizacji/dokumentacji tego wydarzenia. Dane osobowe są udostępniane sobie nawzajem przez Współadministratorów w ramach wspólnej realizacji spotkania informacyjnego o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Twoje dane osobowe będą przekazane Ośrodkowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych, w celu organizacji spotkania informacyjnego o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz Biuru Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Dotyczy to również zdjęć, które będą przekazywane jedynie w celu promocji Programu. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przysługuje Ci również skarga do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Każdy ze Współadministratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych. Współadministratorzy zawarli porozumienie, na mocy którego określili zakres swojej odpowiedzialności w stosunku do obowiązków wynikających z RODO. Poniżej znajduje się zasadnicza treść tych uzgodnień:

Każdy administrator jest odpowiedzialny za kwestie związane z ochroną danych osobowych w zakresie części programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, do której wykonywania jest zobowiązany na podstawie umowy z innymi administratorami. Tym samym, podmiot odpowiedzialny za poszczególne kwestie wobec Ciebie zależy od obszaru Programu, którego dotyczy wydarzenie:
1) Podmiotem odpowiedzialnym za obowiązki informacyjne (Art. 13-14 RODO), wykonywanie praw osób, których dane dotyczą (Art. 15-22 RODO) i pozostałe obowiązki wynikające z RODO w związku z realizacją programu w obszarach „Ochrona praw człowieka i równe traktowanie” oraz „Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie” jest Fundacja im. Stefana Batorego.
2) Podmiotem odpowiedzialnym za obowiązki informacyjne (Art. 13-14 RODO), wykonywanie praw osób, których dane dotyczą (Art. 15-22 RODO) i pozostałe obowiązki wynikające z RODO w związku z realizacją programu w obszarze „Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne” jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.
3) Podmiotem odpowiedzialnym za obowiązki informacyjne (Art. 13-14 RODO), wykonywanie praw osób, których dane dotyczą (Art. 15-22 RODO) i pozostałe obowiązki wynikające z RODO w związku z realizacją programu w obszarze „Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego” jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.
Niezależnie od powyższych uzgodnień, możesz wykonywać przysługujące prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Report Abuse