แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากร นักวิจัย หรือผู้เกี่ยวข้องต่อการบริการด้านการวิจัย
2. เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
3. เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการให้บริการ และสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
...............................................................................................................................................................
ระดับคะแนนความพึงพอใจ มี 5 ระดับ

ระดับ 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

คณะ/หน่วยงาน *
เพศ *
ประเภทบุคลากร *
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ
2. อธิบายและแนะนำการให้บริการ
3. มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน
4. ให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก
5.ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การมีใจบริการ พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส
2. การให้คำปรึกษาตรงประเด็น
3. การแต่งกายเหมาะสม สะอาด สุภาพ
4.มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและตัดสินใจได้
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น ทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ฯลฯ
2. มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
4. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
5. การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในเว็บไซต์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
2. ข้อมูลสารสนเทศมีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
3. ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
4. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
5. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy