FORMULARZ REJESTRACYJNY XI Forum Przedsiębiorców Małopolski
Data: 3 czerwca 2019

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9, Kraków

DANE UCZESTNIKA
* pole wymagane
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Stanowisko *
Your answer
Telefon *
Your answer
Adres email *
Your answer
Nazwa instytucji/firmy *
Your answer
Miasto *
Your answer
Kraj *
Your answer
OPŁATA REJESTRACYJNA
Cena obejmuje: wstęp na konferencję, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch, 1 miejsce parkingowe
Uczestnictwo w XI Forum Przedsiębiorców Małopolski Dziennika Polskiego *
DANE DO FAKTURY
* pole wymagane
Nazwa firmy/instytucji *
Your answer
Ulica *
Your answer
Kod pocztowy *
Your answer
Miasto *
Your answer
Kraj *
Your answer
NIP (prosimy o podanie w formie ciągu cyfr) *
Your answer
Proszę o wysłanie faktury: *
WARUNKI PŁATNOŚCI
Opłatę za udział w konferencji należy uiścić przelewem bankowym na konto:

Firma:
Targi w Krakowie Sp. z o.o., Galicyjska 9 str., 31-586 Kraków

Bank:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział w Krakowie

Nr konta:
21 1930 1220 2610 0623 1875 0001

NIP:
6761050090

Tytuł:
Imię i Nazwisko uczestnika + 19FORUM1

WAŻNE

• Wstęp na konferencję jest możliwy wyłącznie po dokonaniu opłaty.

• W tytule przelewu należy umieścić: swoje Imię i Nazwisko + 19FORUM1

• W przypadku płatności za większą ilość uczestników, prosimy w tytule przelewu umieścić nazwiska tych osób bądź przesłać pełną listę uczestników na adres owczarek@targi.krakow.pl

• Wszelkie koszty bankowe ponosi uczestnik.

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA
• Uczestnik po dokonaniu rejestracji otrzyma informację zwrotną na adres e-mail podany w formularzu, w ciągu 24 godzin.

• Podstawą płatności za udział w konferencji jest wystawiona przez Biuro Organizacyjne Konferencji faktura pro-forma, która zostanie przesłana uczestnikowi drogą elektroniczną.

• W przypadku uregulowania płatności, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 14 dni po zaksięgowania wpłaty i wysłana uczestnikowi drogą elektroniczną. Na życzenie faktura może być przekazana podczas konferencji lub wysłana za pośrednictwem poczty.

• Informujemy, że w przypadku, gdy faktura zaliczkowa dokumentująca dokonaną przedpłatę obejmuje całą zapłatę za wykonane usługi, Sprzedawca wystawi fakturę końcową (rozliczeniową) po wykonaniu usługi tylko na życzenie Nabywcy, pod warunkiem, że życzenie takie wpłynie do Sprzedawcy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

KONTAKT
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Konferencji.

Biuro Organizacyjne Konferencji
Magdalena Owczarek
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Kraków, ul. Galicyjska 9
M: +48 506 037 925
T: +48 12 651 90 54
mail: owczarek@targi.krakow.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
*pole wymagane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45 w celu uczestnictwa w XI Forum Przedsiębiorców Małopolski *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres mailowy informacji handlowych od Polska Press Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Polska Press Sp. z o.o telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, komputer, smartfon) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Polska Press Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres mailowy informacji handlowych dotyczących partnerów Polska Press Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Polska Press Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, komputer, smartfon) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego partnerów Polska Press Sp. z o.o.
Zapisuję się na Newsletter, zawierający informacje handlowe i marketingowe Polska Press sp. z o.o. W tym celu podaję poniżej mój adres e-mail.
NOTA INFORMACYJNA
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie(02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408.

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie IX Forum Przedsiębiorców Małopolski, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (zgłoszenie udziału) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
• nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
• podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe;
• inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
• organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat+12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 6 lat od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
• prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
• prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
• prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
• jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
• droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
• zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service