แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอบรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอบรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย
2. กำหนดการดำเนินงาน กลุ่มที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1-5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง1-3 จำนวน 308 คน เข้าค่ายอบรม ณ วัดวังหิน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่ 31- พฤษภาคม-1 มิถุนายน กลุ่มที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4-5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง1-6 จำนวน 305 คน เข้าค่ายอบรม ณ วัดกำแพงมณี ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมในปีการศึกษาต่อไปเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อกิจกรรม 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
*
5
4
3
2
1
1. รูปแบบโครงการตรงตามวัตถุประสงค์และมีความเหมาะสมกับนักเรียน
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
3. ความเหมาะสมของพระวิทยากร
4. บรรยากาศในการอบรม
5. กิจกรรมบูชาครูและขออโหสิกรรม
6. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด
7. การสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น การฝึกนั่งสมาธิ
8. กิจกรรมพิเศษอื่นๆ
9. อาหารเช้ากลางวัน น้ำดื่มและอาหารว่าง
10. ประโยชน์ที่ได้รับและความคุ้มค่าจากการเจริญจิตภาวนา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
คณะกรรมการประเมินกิจกรรมฯงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service