แบบสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกภายในองค์กร ตามเกณฑ์ PMQA หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั่วไป
1.อายุ
2.เพศ
5.พื้นที่ปฏิบัติงาน
3.วุฒิการศึกษา
4.สถานภาพสมรส
สภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างไร
โปรดอธิบายสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างไร
Your answer
โปรดอธิบายปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการทำงานในหน่วยงานของท่าน และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จ และปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการทำงาน
Your answer
ท่านมีความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน หรือไม่
ปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จ และปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการทำงาน
ท่านคิดว่าภารกิจที่ท่านได้รับมอบหมายมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน หรือไม่
Your answer
ท่านต้องการให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ตอบสนองท่านในเรื่องอะไรบ้าง
Your answer
ท่านต้องการให้ในหน่วยงานที่ท่านสังกัด ควรมีกิจกรรม/โครงการในเรื่องอะไรบ้างที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและการจูงใจบุคลากรให้มีความสุขกับการทำงาน
Your answer
ค่าตอบแทน และสวัสดิการในตำแหน่งของท่านเหมาะสมหรือไม่ต่อการดำรงชีวิตทั้งส่วนตัว และครอบครัว
เรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการ ท่านมีข้อเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัด ให้มีความสมดุลในชีวิตการทำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัวอย่างไร
Your answer
ถ้ามีกิจกรรมอื่นใดที่นอกเหนือจากการปฏิบัติราชการ เป็นกิจกรรมรวมกลุ่มตามความสนใจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและทำประโยชน์ให้กับตนเอง กลุ่ม ชุมชน ท่านคิดว่าท่านมีความสนใจในกิจกรรมใดบ้าง เพราะเหตุใด(ตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
เช่น กลุ่มชมรมฟุตบอล กลุ่มผู้สนใจคอมพิวเตอร์ กลุ่มเรียนภาษา กลุ่มออกกำลังกาย ฯลฯ
Your answer
ท่านคิดว่ามีประเด็นอื่นที่คำถามไม่ได้ถาม ครอบคลุมถึงปัจจัยความต้องการของท่าน หรือไม่ โปรดแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy