แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้งานระบบทะเบียน วัดผล วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559
1. เพศ *
2. อายุ *
3. สถานะ *
4. สาขาวิชา (อาจารย์ผู้สอนตอบได้มากกว่า 1 สาขาวิชา)
5. สถานที่จัดการศึกษา (อาจารย์ผู้สอนตอบได้มากกว่า 1 สาขาวิชา) *
Required
6. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. ความรวดเร็วในการเข้าถึงและเรียกใช้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. ข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. ความเร็วในการเข้าถึงและเรียกใช้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. การรักษาความปลอดภัยโดยการ login เข้าสู่ระบบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
16. รูปแบบการแสดงผลมีความสวยงาม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
17. ความพึงพอใจในโดยรวมในการใช้บริการงานระบบทะเบียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service