แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. สถานภาพของผู้มารับบริการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
1. ด้านเวลา
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด *
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ *
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ *
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ *
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน *
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งการของผู้ให้บริการ *
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ *
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น *
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ *
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ *
3.6 ป้ายแสดงจุดให้บริการและชื่อผู้ให้บริการ *
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ *
4.2 จุด / ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก *
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ ปากกา ดินสอ ฯลฯ *
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
Clear selection
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด *
ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. Report Abuse