แบบสำรวจความพึงพอใจวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว

แบบสำรวจความพึงพอใจของวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทำวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะให้ดียิ่งขึ้น ขอความกรุณาท่านเลือกและกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลา
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question