Sztafeta Pomagania / Relay of Help for Ukraine
wolontariusze w każdym wieku poszukiwani!
call for volunteers of all ages! ENG below
 
PL: Projekt SLOTOWA SIEĆ GOŚCINNOŚCI Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych (SLOT) poszukuje wolontariuszy do zespołu zajmującego się integracją uchodźców z Ukrainy w Polsce. Poszukujemy ludzi w KAŻDYM wieku, gotowych do poświęcenia określonej ilości czasu w tygodniu. Szczególnie czekamy na osoby mające już doświadczenie w wolontariacie, oraz gotowe do długoterminowego zaangażowania - ale przydają się każde ręce chętne do pracy.

Naszym celem jako projektu jest coś więcej niż zapewnienie uchodźcom bezpiecznego miejsca na ten tydzień.
Chcemy stworzyć mikro-modele asymilacji uchodźców na miarę maratonu a nie sprintu.

Tworzymy sieć kontaktów i zaufania, tak aby nowe osoby jakie przyjechały do naszego kraju mogły odnaleźć dobry mikroklimat; gdzie ukraińskie uchodźczynie i uchodźcy będą witani z szerokimi ramionami, gdzie będą mieli szansę zyskać środki do życia na czas pobytu w Polsce, gdzie (przynajmniej na chwilę) będą mogli zapuścić korzenie, nawiązać przyjaźnie i przynieść do stołu swoje dary. Wierzymy, że każdy z nas i każdy z nich ma coś do zaoferowania.

Wolontariusze są poszukiwani przede wszystkim do pomocy uchodźczyniom i uchodźcom w wizycie w urzędzie, w sklepie, w aptece, u lekarza, itp. Jeden wolontariusz jest w naszej Sieci odpowiedzialny wobec jednej rodziny lub osoby. Zachęcamy też potencjalnych wolontariuszy abyście dołączali do nas razem ze swoimi znajomymi. Największą siłą naszej sieci są relacje - przyjdźcie do nas ze swoimi!

Poza bezpośrednim wsparciem osób uchodźczych, potrzebujemy też pomocy w każdym wymiarze czasowym, na przykład w takich zadaniach (oraz innych, jakie wolontariusze sami sobie wymyślą!):

- Pełnienie dyżuru telefonicznego
- Kojarzenie uchodźców z domami i społecznościami w których poczują się bezpiecznie i jakie są gotowe ich przyjąć
- Pomoc uchodźczyniom i uchodźcom w wizycie w urzędzie, w sklepie, w aptece, u lekarza, itp.
- Sprzątanie mieszkań przeznaczonych dla uchodźców
- Komunikacja z potencjalnymi darczyńcami chętnymi wesprzeć osoby uchodźcze
- Komunikacja z rodzinami przyjmującymi uchodźców i ich wsparcie
- Prowadzenie badań aktualnych potrzeb uchodźczyń i uchodźców na kolejnych etapach adaptacji
- Tłumaczenie spotkań
- Dokumentacja pięknych momentów w cyklu życia projektu (np. cykl powitania i pożegnania; lub według własnego pomysłu)
- Wsparcie dzieci w adaptacji
- Nauka języka polskiego
- Działalność artystyczna powiązana z projektem (poezja, malarstwo, rzeźba, film, itp.)
- Spełnianie różnych dziwnych próśb różnych dziwnych ludzi

Lokalizacja: Kraków, ul. Lea 5a/4

https://slot.org.pl/o-nas/
https://wspieram.slot.org.pl/

ENG: Slot Hospitality Network is looking for volunteers for a team dealing with the adaptation of refugees from Ukraine in Poland. We are looking for people of ALL ages, ready to devote a certain amount of time a week. We are especially happy to welcome people who already have experience in voluntary work and are ready for long-term commitment.

Our goal as a project is more than just a safe haven for refugees.
We want to create a micro-model of refugee integration tailored to a marathon, not a sprint.

We create a network of contacts and trust so that new people who came to our country can find a good microclimate; where Ukrainian refugees and refugees will be warmly welcomed, where they will have a chance to gain a livelihood during their stay in Poland, where (at least for a moment) they will be able to put down roots, make friends and bring their gifts to the table. We believe that each of us and each of them has something to offer.

Volunteers are primarily wanted to befriend refugee families and to help them in visiting a government office, shop, pharmacy, doctor, etc. One volunteer is responsible to one person or family, and we encourage potential volunteers to join our team together with your friends. Our main strength is relationship and (a credit of) trust.

In addition to direct support for refugees, we also need help in any time slot you can offer, for example in such tasks (and other tasks that the volunteers will come up with!):

- Answering calls
- Pairing refugees with homes and communities in which they feel safe and ready to receive them
- Cleaning or renovating apartments intended for refugees
- Communication with potential donors willing to support refugees
- Communication with host families and their support
- Conducting research on the current needs of refugees and refugees at subsequent stages of adaptation
- Translation of meetings
- Documentation of beautiful moments in the project life cycle (e.g. a cycle of saying hello and goodbye; or according to your own idea)
- Supporting children in adaptation
- Teaching Polish
- Artistic activities related to the project (poetry, painting, sculpture, film, etc.)
- Fulfilling various strange requests from various strange people

Location: Krakow, ul. Lea 5a/4

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Twoje imię i nazwisko / Your name and last name *
Email *
Numer telefonu / Phone number *
Gdzie mieszkasz? / Where do you live?
Jaka jest Twoja super-moc? / What is your super-power?
(Opcjonalne) Kto lub co Cię inspiruje/co dodaje Ci otuchy w ostatnich dniach? Jak sobie radzisz  z emocjami? / What encourages and inspires you in these days? How do you cope with emotions?
Skąd kojarzysz SLOT? / How do you know SLOT? *
Czy znasz komunikatywnie angielski? / Do you know English?
Clear selection
Czy znasz komunikatywnie rosyjski? / Do you know Russian?
Clear selection
Czy znasz komunikatywnie ukraiński? / Do you know Ukrainian?
Clear selection
Kto mógłby nam coś powiedzieć o tym jak pracujesz? (Sprawdzamy referencje - imię, nazwisko i numer telefonu jednej osoby, która Cię zna i może Cię polecić do pracy z ludźmi) / Who could tell us something about how you work? (We check references - name, last name and phone number for someone who knows you can can recommend you to work with people) *
Czy masz prawo jazdy?  / Do you have a driver's license?
Clear selection
Czy masz samochód? / Do you have a car?
Clear selection
Z którymi z poniższych form zaangażowania społecznego masz doświadczenie? / Which of the following forms of social activity do you have experience? *
Required
Co chciałbyś/chciałabyś robić w tym projekcie? / What would you most like to do in this project? *
W jakim stopniu podobałyby Ci się następujące zadania / How much would you enjoy doing the following: *
Chcę to robić / I want to do this
Mogę to robić jak trzeba / I can do this if necessary
Nie chcę tego robić / I don't want to do this
- Pełnienie dyżuru telefonicznego / Answering the phone
- Kojarzenie uchodźców z domami i społecznościami / Connecting refugees to homes and communities
- Pomoc uchodźcom w wizycie w urzędzie, w sklepie, w aptece, u lekarza, itp. / Helping refugees with a visit to the government office, doctor, pharmacy, etc.
- Sprzątanie mieszkań przeznaczonych dla uchodźców / Cleaning apartments for refugees
- Pomoc uchodźcom w uzyskaniu środków do życia / Helping refugees with finding means to live on
- Komunikacja z rodzinami przyjmującymi uchodźców i ich wsparcie / Communication and support of families hosting refugees
- Prowadzenie badań aktualnych potrzeb uchodźców na kolejnych etapach adaptacji / Researching current needs of refugees in the successive stages of their adaptation
- Tłumaczenie spotkań / Translating meetings
- Dokumentacja pięknych momentów w cyklu życia projektu (np. cykl powitania i pożegnania; według własnego pomysłu) / Documenting beautiful moments in the life of the project (e.g. welcomes and goodbyes, or according to your own idea)
- Wsparcie dzieci uchodźców w adaptacji / Supporting refugee children in adaptation
- Nauka uchodźców języka polskiego / Teaching Polish
- Działalność artystyczna powiązana z projektem (poezja, malarstwo, rzeźba, film, itp.) / Artistic activity connected to the project (e.g. poetry, painting, sculpture, film, etc.)
- Spełnianie różnych dziwnych próśb różnych dziwnych ludzi / Responding to strange requests from strange people
- Fotografia / Photography
- Tworzenie filmowych historii / Making film stories
Na ile są dla Ciebie prawdą następujące stwierdzenia: *
To dla mnie zdecydowanie prawda / This is definitely true for me
Raczej się zgadzam / I tend to agree
Raczej się nie zgadzam / I tend to disagree
To dla mnie zdecydowanie nieprawda / This is definitely not true for me
Można chcieć zrozumieć i chcieć być zrozumianymZ tych dwóch wybieramy najpierw to pierwsze. Z tych dwóch wybieramy najpierw to pierwsze. / We can wish to understand, or wish to be understood. We choose the former before the latter.
W różnorodności jest wielkie bogactwo. Chcę działać w grupie ludzi gdzie każdy jest wolny do tego żeby być sobą autentycznie. / There is a great value in diversity. I want to work in a group of people where everyone can be themselves, authentically.
Chcę się uczyć miłości i uważności pomagającej zatrzymać się dla kogoś innego wtedy, kiedy gna nas do przodu. / I want to learn to love and be mindful so that I may pause for someone else even when the default is to rush forward.
Zmiana, ruch i rozwój są częścią sztuki życia, którą chcę posiąść. Jeśli stwierdzę, że ją posiadłem/posiadłam, to będzie znak, że się zgubiłem/zgubiłam. / Change, movement and growth are part of the art of life which I seek to attain. If I say I have attained it, that will be a sign that I’m lost.
Wierzę w Jezusa. Po prostu, choć nie tak samo jak inni. / I believe in Jesus. Simply, although not in the same way as others.
Co studiowałeś/aś - lub gdzie się uczysz / co studiujesz? / What is your education - or where / what are you studying?
Ile masz lat? / How old are you? *
Około ilu godzin w tygodniu chciałbyś/chciałabyś przeznaczyć na wolontariat? / Around how many hours per week would you like to devote to volunteering?
Czy są jakieś osoby, z którymi chciałbyś/chciałabyś współpracować w ramach wolontariatu? Jeżeli tak, wpisz ich imiona i nazwiska. / Are there specific people you would enjoy working with as part of the volunteer project? If so, please list their names.
Co jeszcze chcesz nam powiedzieć? / What else do you want to tell us?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy