ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ

คำชี้แจง กรุณากาเครื่องหมาย 􀀹 ลงในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด และขอความร่วมมือตอบคำถามทุกข้อ
คำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่าน ในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ให้ท่านสำรวจตัวท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น และความรู้สึกต่อท่านว่าอยู่ในระดับใด แล้วตอบลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุดโดยคำตอบ จะมี 4 คำตอบ คือ
ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้น
เล็กน้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อยหรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อย
มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกเรื่องนั้นๆ มากหรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆมาก
มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกเรื่องนั้นๆ มากที่สุด หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆมากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
  ท่านรู้สึกสบายใจ
  ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
  ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง
  ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์
  ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)
  ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น
  ท่านมั่นใจที่จะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
  ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์
  ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
  ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
  ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง
  ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
  หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี
  สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน
  Please enter one response per row