แบบฟอร์มการสมัครกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
1. ผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลฯ
2. ชื่อศูนย์ดิจิทัลชุมชน
Your answer
3. สถานที่ตั้ง
Your answer
เลขที่
Your answer
หมู่
Your answer
หมู่บ้าน
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
4. การเข้าร่วมโครงการ
5. ชื่อ – นามสกุล นาย / นาง / นางสาว
Your answer
6. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
Your answer
อายุ
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
E-mail
Your answer
7. ศาสนา
อื่นๆ (โปรดระบุ)
Your answer
8. ประเภทอาหารที่รับประทาน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
Your answer
9. ประเภทอาหารที่แพ้
อื่นๆ (โปรดระบุ)
Your answer
10. ชื่อของผู้ที่ประสงค์จะพักด้วย (ถ้ามี)
Your answer
11. ต้องการหนังสือเชิญเป็นทางการ เรียน
Your answer
12. ต้องการหนังสือยืนยันการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นทางการ เรียน
13. ประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
14. ข้อมูลสำหรับคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จากศูนย์ดิจิทัลชุมชน ถึง สถานีขนส่งอำเภอหรือจังหวัด
Your answer
จากสถานีขนส่งอำเภอหรือจังหวัด ถึงสถานีขนส่งจังหวัดที่จัดงาน
Your answer
จากสถานีขนส่งจังหวัดที่จัดงาน ถึง สถานที่จัดงาน
Your answer
15. ต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฯ (เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายหลัง)
คำแนะนำและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามที่จ่ายจริงจากศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ ถึงสถานที่ฝึกอบรมในเขตจังหวัดที่ตั้งของศูนย์ฯ ไป-กลับ ตามที่จ่ายจริงในอัตราค่าบริการรถโดยสารประจำทางของบริษัท ขนส่ง จำกัด ไม่เกินคนละ 1,200 บาท
2. ผู้จัดได้จัดเตรียมที่พัก (พักคู่) ให้ผู้ที่เข้าร่วมการสัมนาในระหว่างวันที่จัดกิจกรรมสัมมนาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนาเข้าพัก และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเตรียมที่พักให้ตามความเหมาะสมในกรณีที่ไม่ระบุหรือผู้ประสงค์จะพักด้วยตามที่ระบุไว้ไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้
3. ในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการอบรมเดินทางไปเช้าเย็นกลับ และไม่อนุญาตให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมข้ามภาคเนื่องจากการทุกกิจกรรมมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ และมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดต้องรับผิดชอบ
4. กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนของท่านมาเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับค่าเดินทาง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms